ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

Προκυρήξεις

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Συνοπτικός διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ». Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-Η/Μ, με προϋπολογισμό  55.770,16€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα), πλέον ΦΠΑ 24%.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.kiato.gov.gr.

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15η/07/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο την 17η/07/2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον κύριο του έργου ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 6 (έξι) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο Κορινθίας στα Γραφεία της Τ.Υ. Γεννηματά 2 Τ.Κ. 20200, αρμόδιοι υπάλληλοι Τιμολέων Χασιώτης, Νικόλαος Στούκας (τηλ.: 2742360107,113, Φαξ: 2742023562), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ.signed

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ.signed

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ.signed

7. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

8.ΣΑΥ_signed

9.ΣΧΕΔΙΑ_signed

10.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

11.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.ΜΗΤΡΩΟ_signed 

 12.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΜΗΤΡΩΟ_signed

13.ΤΕΥΔ

14.ΤΕΥΔ_signed  

Print Friendly, PDF & Email