Αποδοχή δωρεάς μετάπτωσης αρχείων ΝΠΔΔ

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 1/30-1-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 1

Περίληψη: Αποδοχή δωρεάν εγκατάστασης παραμετροποίησης και μετάπτωσης
συστήματος οικονομικού στα ΝΠΔΔ και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου
Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 1622/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                    ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος                                 —
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος     Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος             Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης         «
5. Σπανός Κωνσταντίνος            «
6. Ζαχαριάς Χρήστος                 «
7. Χουσελάς Ευάγγελος             «
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Θ έ μ α Α΄ προ ημερήσιας διάταξης
———————————————————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγήθηκε να συζητηθεί κατεπειγόντως προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 το θέμα «Αποδοχή δωρεάν εγκατάστασης παραμετροποίησης και μετάπτωσης συστήματος οικονομικού στα Ν.Π.Δ.Δ
και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου».
Ομόφωνα τα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη
την επιστολή της εταιρείας “Neuropublic” A.Ε. (αριθμ. πρωτ 1916/30-1-2013) με την οποία προσφέρει δωρεάν στον Δήμο την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και μετάπτωση συστήματος οικονομικού στα Ν.Π.Δ.Δ και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου και συγκεκριμένα:
• ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
• Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων
• Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων
• ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σικυωνίων
• Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων και
• Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου

Ύστερα από τα παραπάνω ο o Πρόεδρος εισηγήθηκε να γίνει αποδεκτή και από τον Δήμο Σικυωνίων η δωρεά και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α.- Αποδέχεται τη δωρεάν εγκατάσταση, παραμετροποίηση και μετάπτωση συστήματος οικονομικού στα Ν.Π.Δ.Δ και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου και συγκεκριμένα:
• Ν.Π.Δ.Δ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
• Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων
• Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων
• ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σικυωνίων
• Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων και
• Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου
από την Εταιρεία «Neuropublic A.Ε.», για τις ανάγκες λειτουργίας τους και σύμφωνα με όσα αναφέρει λεπτομερώς στην επιστολή της η ΑΕ.

Β.- Ευχαριστεί την εταιρεία «Neuropublic A.Ε.», για την προσφορά της .

Γ.- Η παρούσα δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (www.Kiato.gov.gr)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

           Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος                                                        1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
                                                                                               2. Μπούκης Γεώργιος
                                                                                               3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
                                                                                               4. Σπανός Κωνσταντίνος
                                                                                               5. Ζαχαριάς Χρήστος
                                                                                                6. Χουσελάς Ευάγγελος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 31 Ιανουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email