Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στο Πανόραμα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/11-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 8

Περίληψη: Aποδοχή δωρεάς ακινήτου εκτάσεως 11.495 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα
Πανοράματος από τον Σπυρίδωνα Μπουγιούκο, ύστερα από την από 28-12-2010
΄Εκθεση Αποβολής και Εγκατάστασης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου,
ύστερα από την αριθμ. 1655/7-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 3ο
—————-
Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Aποδοχή δωρεάς ακινήτου εκτάσεως 11.495 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Πανοράματος από τον Σπυρίδωνα Μπουγιούκο, ύστερα από την από 28-12- 2010 Εκθεση Αποβολής και εγκατάστασης», ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γεωργούσης Δημήτριος, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, έθεσε υπόψη
α) την αριθμ. 1666/14-1-2000 Συμβολαιογραφική Πράξη – Πρόταση δωρεάς αγροτικού ακινήτου υπό τρόπο (όρο) του Σπυρίδωνος Μπουγιούκου προς το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Τοπικό Διαμέρισμα Πανοράματος του τ. Δήμου Φενεού με σκοπό την ανέγερση θεραπευτηρίου χρόνιων παθήσεων εντός διετίας.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η διετία, ο δωρητής επιθυμεί το ακίνητο να περιέλθει στον Δήμο Φενεού.
Το ακίνητο αυτό εκτάσεως 11.495 τ.μ. μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Γκούρας στον τόμο 74 αριθμ. 367 αριθμ. βιβλ.εκθ. 8829/10-4-2001.
β) την αριθμ. 49/19-5-2004 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Φενεού με την οποία αποδέχεται τη δωρεά του παραπάνω ακινήτου, αφού παρήλθε η προθεσμία των δύο ετών χωρίς να αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
γ) την από 28-12-2010 Έκθεση Αποβολής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εγκατάστασης του Δήμου Φενεού, που συντάχθηκε από τη Δικαστική Επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου Καλλιόπη Μπέκου μετά από την από 22-12-2010 έγγραφη εντολή και πληρεξουσιότητα από τον Δικηγόρο Κορίνθου Καστούμη Ιωάννη – και
δ) το από 7-2-2011 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Πανοράματος
με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την αποδοχή της παραπάνω δωρεάς του ακινήτου από το Δήμο Σικυωνίων που είναι ο καθολικός διάδοχος του τ. Δήμου Φενεού
΄Υστερα από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε να γίνει αποδεκτή από τον Δήμο Σικυωνίων η δωρεά, αφού παρήλθε άπρακτη η διετία που όριζε ο δωρητής για την αξιοποίηση του ακινήτου και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72
παράγρ. 1 εδάφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την από 7-2-2011 θετική γνωμοδότηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Πανοράματος και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Αποδέχεται τη δωρεά αγροτικού ακινήτου εκτάσεως 11.495 τ.μ. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πανοράματος , σύμφωνα με τη βούληση του δωρητή, που αναφέρεται στην αριθμ. 1666/14-1-2000 Συμβολαιογραφική Πράξη – Πρόταση δωρεάς αγροτικού ακινήτου υπό τρόπο (όρο) του Σπυρίδωνος Μπουγιούκου προς το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού παρήλθε άπρακτη η διετία που όριζε ο δωρητής για την αξιοποίηση του ακινήτου.

Β.- Ορίζει την Συμβολαιογράφο Γκούρας κ. Ελένη Καππαή-Καλπαξή για τη σύνταξη της Συμβολαιογραφικής Πράξης αποδοχής της δωρεάς, η οποία αναλαμβάνει να τη συντάξει δωρεάν για το Δήμο όσον αφορά στη δική της αμοιβή.
Ο Δήμος την ευχαριστεί για την προσφορά της.
Τα έξοδα Μετεγγραφής του ακινήτου, όσον αφορά στον άμισθο Υποθηκοφύλακα, καθορίζονται από το Ν. 325/76 (ΦΕΚ-125 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ.- Η δαπάνη που θα προκύψει (Εισφορά στο Ταμείο νομικών – Εξοδα μετεγγραφής κ.λ.π.) θα βαρύνει τη σχετική πίστωση που θα προβλεφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2011.

Δ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου μεταβίβασης του ακινήτου (Συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής δωρεάς κ.λ.π).

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 14 Φεβρουαρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email