Α.Ο.Ε.57/2011-Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών Τεχνικού

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΑΔΑ: 4Α3ΗΩ1Θ-Μ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7/10-6-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 57
Περίληψη: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών Τεχνικού
ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 10η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 10422/6-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/2010), αφού σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος , Πρόεδρος 1. Γεωργούσης Δημήτριος
2.- Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4.-Τσιάνος Ιωάννης «
5.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6.-Ζαχαριάς Χρήστος «
………………………………………………………………………………………………………………….…
Θ έ μ α 4ο
—————————–
Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών Τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 8-6-2011 Yπηρεσιακό σημείωμα του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου που έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.-

ΑΔΑ: 4Α3ΗΩ1Θ-Μ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», μπορεί με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
Επειδή από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, προκειμένου ο Δήμος μας να προκαταβάλλει τα τέλη τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας από το ΚΤΕΟ Ν. Κορινθίας :
1.Των φορτηγών: ΚΗΙ 5497, ΚΗΙ 5519, ΚΗΥ 2216, ΚΗΥ 2211, ΚΗΙ 5476,
ΚΗΗ 2925
2.Του επιβατικού: ΚΗΙ 5109
και σε συνδυασμό με το ότι, για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη, θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή :
1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Τσήρου Νικόλαου , ποσού 600,00 € και σε βάρος του Κ.Α.20-6331.001 «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)» και ποσού 55,00 € σε βάρος του Κ.Α.10-6331.001 «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)»
2. Εξουσιοδοτεί τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό τον 655,00 € καταβάλλοντας αυτό με διπλότυπα είσπραξης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Τράπεζα κ.λ.π του τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της Κάρτας Καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου μας από το ΚΤΕΟ Ν. Κορινθίας, και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό σε διάστημα τριών μηνών ..
Απαιτείται η ψήφιση της πίστωσης των παραπάνω Κωδικών Αριθμών.-
Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959
Κιάτο 08-06-2011
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Εισηγητής Ο Προϊστάμένος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ευάγγελος Δ. Σαρχάνης Βλάσιος Β. Γεωργίου

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών Τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. και κάρτας καυσαερίων επτά (7) οχημάτων του Δήμου, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Τσήρου Νικολάου, ποσού 655,00 € και σε βάρος των Κ.Α. 20-6331.001 και Κ.Α. 10-6331.001, οι οποίες ψηφίστηκαν με την αριθμ. 54/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΔΑ: 4Α3ΗΩ1Θ-Μ
Β.- Εξουσιοδοτεί τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 655,00 € για την καταβολή τελών Τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών.
Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 32 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 .

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
ΣπυρίΣπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Παπαβασιλείου Νικόλαος 2.- Μπούκης Γεώργιος
3.- Τσιάνος Ιωάννης
4.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης 5.- Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 14 Ιουνίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email