Α.Ο.Ε.47/2011- Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση λιβαδιού «Ισιώματα» της

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4Α36Ω1Θ-Ν
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/24-5-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 47

Περίληψη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση λιβαδιού «Ισιώματα» της
Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του
Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2011.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 24η Μαϊου 2011, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Νικολάου Παπαβασιλείου, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου) καθώς και του κ. Δημητρίου Γεωργούση (Αντιπροέδρου), ως συμβούλου της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, βάσει των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 8285/17-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Παπαβασιλείου Νικόλαος (Πρόεδρος) 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2. Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.-Ζαχαριάς Χρήστος «
…………………………………………………………………………………………..
Θ έ μ α 13ο
———————–
Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση λιβαδιού «Ισιώματα» της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2011», ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Παπαβασιλείου Νικόλαος , σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου και Αντιπροέδρου, έθεσε υπόψη της Επιτροπής

ΑΔΑ: 4Α36Ω1Θ-Ν
α) την αριθμ. 23 / 11-4-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση λιβαδιού «Ισιώματα» της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων,
β) την αριθμ. 6359 / 20-4-2011 Διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο και
γ) το από 3-5-2011 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμών για τη φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία που διενεργήθηκε την 3η Μαϊου 2011 στην οποία
– προσήλθε ένας ενδιαφερόμενος για την ενοικίαση του παραπάνω βοσκότοπου στην Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων εισηγήθηκε να εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του βοσκότοπου, αφού η τιμή που προσφέρθηκε είναι ανώτερη εκείνης που είχε ορίσει η Οικονομική Επιτροπή σαν πρώτη προσφορά και θεωρείταιι συμφέρουσα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

— Εγκρίνει το πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας που έγινε
την 3η Μαϊου 2011 για την ενοικίαση του βοσκοτόπου «Ισιώματα» της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με το οποίο πλειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Χανιάς Αναστάσιος του Κωνσταντίνου που πρόσφερε το ποσό των € 5.120,00
Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Προεδρεύων Τα μέλη
1. Μπούκης Γεώργιος
Παπαβασιλείου Νικόλαος 2. Τσιάνος Ιωάννης
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25 Μαϊου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email