Α.Ο.Ε.44/2011-Oρισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με κατάληψη κοινόχρηστου

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΗΩ1Θ-Θ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/24-5-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 44

Περίληψη: Oρισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με κατάληψη κοινόχρηστου
χώρου στην Τοπική Κοινότητα Ασπρόκαμπου από τον κ. Σταύρου Βασίλειο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 24η Μαϊου 2011, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Νικολάου Παπαβασιλείου, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου) καθώς και του κ. Δημητρίου Γεωργούση (Αντιπροέδρου), ως συμβούλου της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, βάσει των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 8285/17-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο –-7- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Παπαβασιλείου Νικόλαος (Πρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2 .- Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.-Ζαχαριάς Χρήστος «
………………………………………………………………………………………………………………………….…
Θ έ μ α 10ο
____________

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην Τοπική Κοινότητα Ασπρόκαμπου από τον κ. Σταύρου Βασίλειο», o Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Παπαβασιλείου Νικόλαος, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου και Αντιπροέδρου έθεσε υπόψη την από 31-1-2011 αίτηση του Παπαδόπουλου Ευάγγελου κατοίκου Ασπρόκαμπου , σχετικά με κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου στην Τοπική Κοινότητα Ασπρόκαμπου από τον κ. Σταύρου Βασίλειο και ζητά επέμβαση του Δήμου.

ΑΔΑ: 4Α3ΗΩ1Θ-Θ
Υστερα από τα παραπάνω κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ύστερα από τα παραπάνω ο Προεδρεύων εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου κ.
Γεωργούλια Κωνσταντίνας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ορίζει τη Δικηγόρο κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ευδοκίμηση των προβλεπόμενων εκ του Νόμου ενδίκων μέσων κατά του Σταύρου Βασιλείου κατόπιν της από αυτόν κατάληψης κοινοτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Ασπρόκαμπου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων.

Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. αριθμό 1117864/2297/A0012/7-12-07 Κ.Υ.Α. «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α , ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2011

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Προεδρεύων Τα μέλη
Παπαβασιλείου Νικόλαος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Τσιάνος Ιωάννης
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25 Μαϊου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email