Α.Ο.Ε.42/2011-Oρισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σε αίτηση της Καλιρρόης Λάζου περί

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4Α39Ω1Θ-Ι
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/24-5-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 42

Περίληψη: Oρισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σε αίτηση της Καλιρρόης Λάζου περί
αναστολής εκτέλεσης πράξης εισφοράς του Δήμου Σικυωνίων σε χρήμα.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 24η Μαϊου 2011, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Νικολάου Παπαβασιλείου, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου) καθώς και του κ. Δημητρίου Γεωργούση (Αντιπροέδρου), ως συμβούλου της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους, βάσει των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 8285/17-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο –-7- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Παπαβασιλείου Νικόλαος (Πρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2 .- Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.-Ζαχαριάς Χρήστος «

Θ έ μ α 8ο
____________
Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε αίτηση της Καλιρρόης Λάζου περί αναστολής εκτέλεσης πράξης εισφοράς του Δήμου Σικυωνίων σε χρήμα», ο Προεδρεύων κ. Παπαβασιλείου Νικόλαος της Οικονομικής Επιτροπής, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου και Αντιπροέδρου εξέθεσε ότι, μετά την κοινοποίηση στο Δήμο της από 31ης.3.2011 αίτησης αναστολής της Καλιρρόης Λάζου κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί αναστολής εκτέλεσης της από 08-03-2011, πράξης επιβολής εισφοράς του Δήμου Σικυωνίων σε χρήμα, κρίνεται

ΑΔΑ: 4Α39Ω1Θ-Ι
αναγκαίος ο διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο και να καταθέσει σχετικό υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Προεδρεύων εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου κ. Ελένη Στσινού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ορίζει πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων την κ. Ελένη Στασινού για να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων και να καταθέσει σχετικό υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.
Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. αριθμό 1117864/2297/A0012/7-12-07 Κ.Υ.Α. «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α , ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 .
Η απόφαση έλαβε α/α 42.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1.- Μπούκης Γεώργιος
Παπαβασιλείου Νικόλαος 2. Ζαχαριάς Χρήστος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25 Μαϊου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email