Α.Ο.Ε.28/2011-Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΔΑ 4ΑΓΘΩ1Θ-Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 4/ 11 – 4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 28

Περίληψη: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο
της απογραφής έναρξης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, ύστερα από την αριθμ. 5084/6-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1.Σπυρίδων Σταματόπουλος, Πρόεδρος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
…………………………………………………………….……………………………………………………..…
Θ έ μ α 11ο
————————–
Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης», ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεωργούσης Δημήτριος, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, έθεσε υπόψη την αριθμ.74445/29-12-2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τ. β’) Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. Α & Η. Δ. η οποία στο άρθρο 4 αναφέρει εξής:
Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει
αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο Δήμαρχο και στον πρόεδρο της οικονομικής
επιτροπής του Δήμου. Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή
αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας.
Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης.
Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον
Ορκωτή ελεγκτή – Λογιστή συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοτικό Συμβούλιο για να

ΑΔΑ 4ΑΓΘΩ1Θ-Η
συζητήσει σε ειδική για τον σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου-Ισολογισμός έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής.
Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η επιτροπή Απογραφής για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες-διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.

Η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Σικυωνίων συγκροτήθηκε με την αριθμ. 6/3-1-2011 απόφαση Δημάρχου και έχει αναλάβει να συντάξει έκθεση απογραφής έναρξης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου Δήμου, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων.

Επειδή ο Δήμος Σικυωνίων εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο παρίσταται ανάγκη
ορισμού ορκωτού-λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης του Δήμου , σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις .

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 6-4-2011 Εισήγηση – πρόταση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών με την οποία προτείνεται να ορισθεί ως τακτική η ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 15281 με αναπληρωτή τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ντζανάτο Δημήτριο της Grant Thornton A.Ε.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
-την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010
-την υπ.αριθ.74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β) Απόφαση
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ
-την ανάγκη ορισμού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή λόγω εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου,
– την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

– Ορίζει την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου ως τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 15281 και αναπληρωτή αυτής τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ντζανάτο Δημήτριο της Ελεγκτικής Εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. για τον έλεγχο της Απογραφής έναρξης και την έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού Ελέγχου της ΄Εκθεσης Απογραφής του Δήμου Σικυωνίων.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 13 Απριλίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email