Α.Ο.Ε.25/2011: Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση λιβαδιού «Παλιοσόριζα-

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΔΑ 4ΑΓΤΩ1Θ-Ω
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 4/ 11 -4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 25

Περίληψη: Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση λιβαδιού «Παλιοσόριζα-
Κάστρο» της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας
Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2011.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. 5084/6-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1.Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
…………………………………………………………….……………………………………………………..…
Θ έ μ α 8ο
————————–
Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση λιβαδιού «Παλιοσόριζα- Κάστρο» της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2011», ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γεωργούσης Δημήτριος, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, έθεσε υπόψη την από 28-3-2011 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου μας σχετικά με τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για εκμίσθωση του λιβαδιού «Παλιοσόριζα- Κάστρο» της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου για το 2011.
Σύμφωνα με την παραπάνω Εισήγηση στην Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου, ο βοσκότοπος στην θέση «Παλιοσόριζα- Κάστρο» έχει θεωρηθεί ως περίσσευμα βοσκής με την αριθμ. 165/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τ. Δήμου Στυμφαλίας και στο αριθμ. 869/29-3-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Κορίνθου παρέχονται πληροφορίες για τους όρους της Δημοπρασίας .

ΑΔΑ 4ΑΓΤΩ1Θ-Ω

Στη συνέχεια εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη με την οποία θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την εκμίσθωση των παραπάνω βοσκοτόπων.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Την εκμίσθωση του θερινού ποιμνιοστασίου «Παλιοσόριζα- Κάστρο» της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου μας για την θερινή περίοδο του έτους 2011, από της υπογραφής του συμφωνητικού μέχρι την 30-11-2011, με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.
Β.- Καθορίζει τους όρους διακήρυξης και συντάσσει τη διακήρυξη για την εκμίσθωση του λιβαδιού «Παλιοσόριζα- Κάστρο» της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2011, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας ,ως εξής:

1. Προσδιορίζει τα όρια της έκτασης που θα νοικιαστεί ως εξής: Από Σπηλιά Μπάλη, Αλωνάκι, όρια Κοινοτήτων Καλλιάνων και Κυλλήνης, Κάστρο, Δένδρα Μπαχταλιά, όριο Κοινότητας Κυλλήνης, βόρεια αγρό Κων/νου Μπελίτση, Ζωνάρια Μπαμπαλή, ευθεία δυτικά Γρέκι της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου, έκτασης εννιακόσιων εβδομήντα επτά (977) στρεμμάτων
2. Ορίζει ημέρα διενέργειας της Δημοπρασίας την 3η Μαϊου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30- 12.30 στο Δημοτικό Κατάστημα από την νόμιμη Επιτροπή.
3. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί πλειοδότης ή μη επίτευξη της Δημοπρασίας, αυτή θα επαναληφθεί την 10-5-2011 ημέρα Τρίτη . Σε περίπτωση μη επίτευξής της και πάλι, αυτή θα επαναληφθεί την 17-5-2011 ημέρα Τρίτη. Και στις δύο επαναληπτικές ο τόπος και ο χρόνος που θα διενεργηθούν θα είναι ο ίδιος.
4. Ο πλειοδότης πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος.
5. Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 1.000,00 ευρώ
6. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή υποχρεουμένου αλληλέγγυα και αδιαίρετα και παραιτουμένων των ευεργετημάτων της διηζήσεως και διαιρέσεως για την εμπρόθεσμη καταβολή του μισθίου.
7. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην Επιτροπή Δημοπρασίας γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 100,00 ευρώ
8. Δεν γίνεται δεκτός κάποιος, στην δημοπρασία αν είναι οφειλέτης του Δήμου.
9. Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την νομιμοποίηση των πρακτικών της δημοπρασίας από τη Ο.Ε. να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, και να καταβάλλει ολόκληρο το μίσθωμα που θα προκύψει από τη δημοπρασία,
ΑΔΑ 4ΑΓΤΩ1Θ-Ω
διαφορετικά η εγγύηση που θα έχει κατατεθεί για την συμμετοχή του στη Δημοπρασία θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική απόφαση Στη συνέχεια θα ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητού του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια, και σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί πλειοδότης ενέχονται και οι δύο για ολόκληρο το ποσό που έχει προκύψει από τη δημοπρασία.
10. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον τελευταίο πλειοδότη και ή υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
11. Για κανένα λόγο και καμιά περίπτωση ο Δήμος φέρει ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στον τελευταίο πλειοδότη ως και για τυχόν επιβράδυνση της νομιμοποίησης των πρακτικών της δημοπρασίας ή απόρριψής τους από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Διοικ/κής Αρχής.
12. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ή συνολική υπομίσθωση ή η μερική ή πρόσληψη σμείκτου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
13. Ο αριθμός των ζώων ( πρόβατα και γίδια) που μπορούν να εισαχθούν στο Λιβάδι θα ανέρχεται μέχρι εκατόν σαράντα τρία (143), και σε περίπτωση που ο ενοικιαστής εισαγάγει μεγαλύτερο αριθμό ζώων προς βοσκή, εκτός των άλλων θα κηρύσσεται έκπτωτος καταβάλλοντας στον Δήμο δικαίωμα αυθαίρετης βοσκής το οποίο καθορίζεται στο πενταπλάσιο του ετήσιου μισθώματος.
14. Σε περίπτωση που μέρος ή ολόκληρη η έκταση του λιβαδιού αποψιλωθεί από πυρκαγιά ή άλλη αιτία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η έκταση θα κηρυχθεί αναδασωτέα και ο ενοικιαστής πρέπει αμέσως να απομακρύνει το κοπάδι του από το λιβάδι, χωρίς καμία αποζημίωση.
15. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το λιβάδι πριν από τις 30-11-2011 δεν του παρέχεται κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση δεν μπορεί να έχει ή να εγείρει κατά του Δήμου, ενώ ο Δήμος θα μπορεί χωρίς κανένα κώλυμα να χρησιμοποιεί το λιβάδι κατά βούληση.
16. Όλα τα έξοδα και τα τέλη σύνταξης του συμβολαίου ή του συμφωνητικού βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
17. Περίληψη της απόφασης να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
μας, καθώς και στον χώρο ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου
και της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου μας για να λάβουν γνώση
τυχόν ενδιαφερόμενοι.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 15 Απριλίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email