Α.Ο.Ε.231/11Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονισμού λειτουργίας και

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 20/18-11-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 231

Περίληψη: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονισμού λειτουργίας και
αναπροσαρμογή τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ. Διμηνιού.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 23377/11-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 1 . Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.-Παπαβασιλείου Νικόλαος «
6.-Ζαχαριάς Χρήστος «
………………………………………………………………………………………………….………….…………………
Θ έ μ α 35ο
—————————–
Στο 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονισμού λειτουργίας και αναπροσαρμογή τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ. Διμηνιού», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής
την αριθμ. 5/14-11-2011 εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Διμηνιού περί έκδοσης κανονισμού λειτουργίας και επιβολής τελών νεκροταφείου και εξέθεσε ότι προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην έκδοση Κανονιστικής απόφασης για την ψήφιση Κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείου της Τοπικής Κοινότητας Διμηνιού, απαιτείται σχετική εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ια του Ν. 3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ια του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την σχετική απόφαση της Τ.Κ. Διμηνιού
Αποφασίζει ομόφωνα

Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση Κανονισμού λειτουργίας και επιβολή τελών νεκροταφείου στην Τοπική Κοινότητα Διμηνιού της Δημοτικής Ενότητας Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων όπως παρακάτω:

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
***********************************
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α

Άρθρο 1ο
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου εκδίδεται βάσει των διατάξεων του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και του άρθρου 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225 Α’) «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων», αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Στις διατάξεις του παρόντος περιέχονται ρυθμίσεις:
– Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
– Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»
– Του ΑΝ 445/1968 (ΦΕΚ 130 Α’) «Περί Νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»
– Του ΑΝ 582/1968 (ΦΕΚ 225 Α’) «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»
– Του ν. 547/1977 (ΦΕΚ 56 Α’) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων»
– Του Β.Δ. της 24/9 -20/10/1958 (ΦΕΚ 171 Α’) «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»
– Του Β.Δ. 17/5 – 15/6/1959 (ΦΕΚ 114 & 145 Α΄) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
– Της Απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 424 Β’) «Περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων» καθώς και από κάθε άλλο σχετικό νόμο γενικά που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισμό αυτό.
Άρθρο 2ο
α. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 966 του Α.Κ. επί των οποίων, κατά το άρθρο 970 του ίδιου Κώδικα (Α.Κ.), μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ορισμένου χώρου ταφής.
β. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεικτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.

Άρθρο 3ο
Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στο Δημοτικό Κοιμητήριο σε χώρο που παραχωρείται για το σκοπό αυτό.
Στο Κοιμητήριο ενταφιάζονται όλοι οι θανόντες, μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Διμηνιού, ανεξαρτήτως δημοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύματος. Επίσης δύναται να ενταφιάζονται και θανόντες, μη μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας, οι οποίοι έλκουν την καταγωγή τους από τη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα.

Άρθρο 4ο
Η Τοπική Κοινότητα έχει στην περιφέρειά της ένα Κοιμητήριο που βρίσκεται Βόρεια του χωριού, ονομάζεται «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και έχει διαμορφωμένη έκταση 2.500 τ.μ περίπου.
Άρθρο 5ο
Οι τάφοι που έχουν παραχωρηθεί στο Νεκροταφείο για την ταφή των νεκρών, εμφανίζονται στο σχεδιάγραμμα που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας. Η πιστή εφαρμογή της ρυμοτομίας από την υπηρεσία του Νεκροταφείου είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται ή οποιαδήποτε παρέκκλιση. Προσθήκη τάφων σε βάρος της ρυμοτομίας επιτρέπεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου κατόπιν προτάσεως του Τ.Σ..
Η παραχώρηση τάφου γίνεται για χρήση και θα παραμένει στον δικαιούχο εφόσον πληρώνει τα τέλη διατήρησης.
Εάν δικαιούχος δεν πληρώνει τα τέλη διατήρησης για μία τριετία θα χάνει το δικαίωμα χρήσης του τάφου και θα περιέρχεται στον Δήμο ο οποίος μπορεί να τον διαθέτει σε άλλον σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 6ο
α. Μπορούν να παραχωρούνται οικογενειακοί τάφοι διαστάσεων 2,30Χ2,50 μ. εφόσον υπάρχει ο αναγκαίος χώρος και για άλλους τάφους κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και μετά από γνωμοδότηση του Τ.Σ.
β. Οικογενειακός τάφος παραχωρείται σ’ όποιον κάνει αίτηση και απαγορεύεται να παραχωρηθεί σε δύο ή περισσότερα άτομα ταυτόχρονα.
Η παραχώρηση πραγματοποιείται από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος πληρώσει στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το ανάλογο χρηματικό αντάλλαγμα και υπογραφεί η παραχωρητήρια πράξη.
γ. Οι οικογενειακοί τάφοι δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο γι’ αυτό και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν για οποιονδήποτε λόγο. Χρησιμοποιούνται μόνο για ταφή εκείνων προς τους οποίους παραχωρήθηκαν.
δ. Με την σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής μόνο σ’ αυτόν που παραχωρήθηκε αρχικά, του συζύγου ή της συζύγου αυτού και των σε ευθεία ανιόντων και κατιόντων αυτού νομίμων, θετών, νομιμοποιηθέντων και αναγνωρισθέντων μετά των συζύγων και των κατιόντων τους, του πατέρα ή της μητέρας, του συζύγου ή της συζύγου που έγινε η παραχώρηση, όπως και των αδελφών που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφ’ όσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση αυτού και όταν αυτός (αρχικός δικαιούχος) δεν υπάρχει του συζύγου ή της συζύγου των κατιόντων τους.
Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής, σε οικογενειακό τάφο, και σε πρόσωπα που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και του συζύγου ή της συζύγου του και με άλλο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας, μετά από προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτός, της συζύγου και των κατιόντων του, αφού προηγούμενα καταβληθεί ιδιαίτερο δικαίωμα, όχι μικρότερο από το μισό που απαιτείται για την παραχώρηση δικαιώματος οικογενειακού τάφου.
ε. Άτομο που έχει αποκτήσει δικαίωμα χρήσης σε περισσότερους από ένα οικογενειακούς τάφους, πρέπει, μέσα σε τρεις μήνες μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου, να δηλώσει σε ποιόν από όλους θέλει να κάνει χρήση. Διαφορετικά κανονίζει ο Δήμαρχος σε ποιόν τάφο περιορίζεται το δικαίωμα της χρήσης του.
στ. Η συγγένεια αυτών που θάβονται σε οικογενειακό τάφο, εφ’ όσον δεν προκύπτει από στοιχεία του Δήμου ή από προσωπική αντίληψη της υπηρεσίας, αποδεικνύεται με έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής.
Άρθρο 7ο
Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι χρήσης παραιτούνται της παραπέρα χρήσης αυτών περιέρχονται αυτοδίκαια στο Δήμο (Τοπ. Κοινότητα), δυνάμενο να παραχωρεί τούτους εις άλλους, κατά τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 8ο
Οικογενειακοί τάφοι των οποίων εξέλιπαν οι κατά το άρθρον -6- δικαιούχοι, περιέρχονται στον Δήμο.
Για την μη διαταραχή της διαδοχής των τάφων τούτων και την διάθεσή των πρέπει να προτιμούνται οι εκ διαθήκης κληρονόμοι ή πλησιέστεροι εν ζωή συγγενείς του αρχικού δικαιούχου, εφ’ όσον μέσα σε μία τριετία από την ταφή του τελευταίου νεκρού ζητήσουν την έκδοση νέου παραχωρητηρίου προς αυτούς που καταβάλουν το προβλεπόμενο ποσό για την παραχώρηση οικογενειακού τάφου.
Η προς τα πρόσωπα αυτά παραχώρηση θα γίνεται υπό τον όρο διατήρησης στον τάφο των υφιστάμενων επιγραφών και της διαφύλαξης στον τάφο των οστών των πρώτων ενταφιασθέντων.
Άρθρο 9ο
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, κατόπιν προτάσεως του Τ.Σ. μπορεί να παραχωρεί πρόσκαιρα ή για πάντα τάφο σε άτομο που προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες ή δωρεές ή κληροδοτήματα στον Δήμο.
Άρθρο 10ο
Από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει ο παρόν κανονισμός και μέσα σε έξι (6) μήνες ο Δήμαρχος οφείλει να ειδοποιήσει όλους τους ιδιοκτήτες ατομικών ή οικογενειακών τάφων, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς τον Δήμο.
Μετά από την παρέλευση 6/μηνου από την έγγραφη ειδοποίηση από τον Δήμο, για την τακτοποίηση οφειλών προς αυτόν, οι τάφοι διατίθενται από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της.
Άρθρο 11ο
Η ανακομιδή των οστών γίνεται μετά -3- χρόνια από τη ταφή. Είναι δυνατή η διατήρηση και πέραν της τριετίας, εφ’ όσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Οποιαδήποτε μεταφορά νεκρού ή ανακομιδή οστών πριν περάσει 3ετία από την ταφή χρειάζεται άδεια από τον Εισαγγελέα.-
Εάν κατά το άνοιγμα του τάφου διαπιστωθεί ότι πτώμα που βρίσκεται μέσα δεν έχει διαλυθεί τελείως, ο τάφος κλείνεται και παραμένει το πτώμα έναν ακόμα χρόνο.-
Άρθρο 12ο
Αντικείμενα που βρίσκονται κατά την εκταφή νεκρών επιστρέφονται στους συγγενείς του νεκρού, εφ’ όσον παραβρίσκονται, διαφορετικά περνάνε στην ιδιοκτησία του Δήμου, που μπορεί να τα πουλήσει.
Άρθρο 13ο
Δωρεές δημοτών για το Δημοτικό Νεκροταφείο γίνονται αποδεκτές από τον Δήμο και χρησιμοποιούνται ανάλογα με την βούληση του δωρητή.

Άρθρο 14ο
Η είσοδος στο Νεκροταφείο απαγορεύεται πριν από την ανατολή ή μετά τη δύση του ηλίου. Επίσης απαγορεύεται η είσοδος σε ζητιάνους, βρέφη και σε άτομα που συνοδεύονται από ζώα.

Άρθρο 15ο
Τα χρηματικά ποσά που προβλέπει αυτός ο κανονισμός, πληρώνονται στον Δήμο, σύμφωνα με τον νόμο «περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων και εξόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

Άρθρο 16ο
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατασκευή σε τάφους (κράσπεδα, μαρμαρικές εργασίες κ.λ.π.), χωρίς προηγούμενη άδεια από τον Δήμαρχο και μετά από υποβολή σχετικής αιτήσεως, συνοδευομένης με σκαρίφημα που θα αναγράφονται οι διαστάσεις του τάφου και λεπτομερής περιγραφή των εργασιών που θα γίνουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ
Άρθρο 17ο

Τα δικαιώματα και τέλη χρήσεως του Δημοτικού Νεκροταφείου είναι τα παρακάτω και ισχύουν μέχρι αναπροσαρμογή τους:
1. Τέλη παραχώρησης οικογενειακού τάφου ποσό € 250,00.
2. Τέλη παραχώρησης μονού τάφου ποσό € 150,00
3. Τέλη διατήρησης οικογενειακού τάφου ποσό € 10,00 .
4. Δικαίωμα άδειας ταφής ποσό € 10,00 .

Άρθρο 18ο
Ο Κανονισμός αυτός αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Άρθρο 19ο
Οτιδήποτε δεν προβλέπει αυτός ο Κανονισμός, ρυθμίζεται με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, ύστερα από πρόταση του τοπικού συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 231 /2011 .
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Τσιάνος Ιωάννης
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18 Νοεμβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email