Α.Ο.Ε.226/11΄Εγκριση μετακίνησης – διάθεσης εκτός έδρας δημοτικής υπαλλήλου για

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 20/18-11-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 226

Περίληψη: ΄Εγκριση μετακίνησης – διάθεσης εκτός έδρας δημοτικής υπαλλήλου για
εκτέλεση υπηρεσίας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 23377/11-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 1 . Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.-Παπαβασιλείου Νικόλαος «
6.-Ζαχαριάς Χρήστος «
………………………………………………………………………………………………….………….…………………
Θ έ μ α 30ο
—————————–
Στο 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Λήψη απόφασης για μετακίνηση-διάθεση εκτός έδρας δημοτικού υπαλλήλου για εκτέλεση υπηρεσίας», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη το αριθμ. 2842/11-11-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου σχετικά με αναγκαιότητα διάθεσης της υπαλλήλου του Δήμου μας Καραμάνη Δήμητρας στην έδρα της Υπηρεσίας αυτής στην Τρίπολη, προκειμένου να υποβοηθήσει και υποστηρίξει το έργο της ΕΔΑ και ειδικότερα να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα του Δήμου που έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα της Περιφέρειας για τρία (3) έργα.
Σημειώνεται ότι αυτά τα έργα είναι σημαντικού προσδοκώμενου οφέλους για τον Δήμο και τα διαχειριστικά θέματα που θα προκύπτουν στην πορεία υλοποίησής τους, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ. 18 του Ν. 2307/1995 και του άρθρου 3 του Ν. 2685/1999 υπάρχει αυτή η δυνατότητα εκ μέρους του Δήμου, μετά από απόφαση της τ. Δημαρχιακής και νυν Οικονομικής Επιτροπής.

Ζαχαριάς Χρήστος: Να εξετάσουμε μήπως αποδυναμώνουμε τις Υπηρεσίες του Δήμου από έμπειρο προσωπικό.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ. 18 του Ν. 2307/1995 και του άρθρου 3 του Ν. 2685/1999

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει τη μετακίνηση – διάθεση της υπαλλήλου του Δήμου μας Καραμάνη Δήμητρας στην έδρα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου στην Τρίπολη, προκειμένου να υποβοηθήσει και υποστηρίξει το έργο της και ειδικότερα να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα του Δήμου που έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα της Περιφέρειας για τρία (3) έργα.

Β.- Ορίζει τη διάθεση της παραπάνω υπαλλήλου από την 1η Δεκεμβρίου 2011 και μετακίνησή της στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, με πλήρες ωράριο και αποκλειστική απασχόληση
μέχρι νεωτέρας αποφάσεως.

Γ.- Η μετακίνηση θα γίνει με δικό της μέσο μεταφοράς, με δική της ευθύνη (εφόσον δέχεται ευχαρίστως αυτή τη μετακίνηση) και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Δ.- Ο Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα με Απόφασή του, να ορίζει διαφορετικές ημέρες μετακίνησης της παραπάνω υπαλλήλου, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 226/2011 .
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Τσιάνος Ιωάννης
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 21 Νοεμβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email