Α.Ο.Ε.16/2011΄Εγκριση μη εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3/4-3- 2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 16

Περίληψη: ΄Εγκριση μη εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων
Τ.Δ. Κρυονερίου» της αριθμ. 87/2010 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Μαρτίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την αριθμ. 2938/28-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος
2. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
4. Μπούκης Γεώργιος «
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6. Τσιάνος Ιωάννης «
7. Ζαχαριάς Χρήστος «
…………..……….….……………………………………………………………………….…………

Θ έ μ α 6ο
—————————

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «΄Εγκριση μη εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Κρυονερίου» της αριθμ. 87/2010 μελέτης της Τ.Υ. ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος
εξέθεσε ότι με την αριθμ. 219/22-11-2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Κρυονερίου» σύμφωνα με την αριθμ. 87/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού € 15.000,00 .
Στη συνέχεια εξέθεσε ότι προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, έλαβε γνώση
των εργασιών της μελέτης και μετά από επιτόπου εκτίμηση της αναγκαιότητας εκτέλεσής τους, εισηγήθηκε τη μη εκτέλεση του παραπάνω έργου με τις εργασίες που αναφέρονται στη μελέτη, α λ λ ά να γίνει επαναξιολόγηση των απαραίτητων εργασιών με διορθωτικές αλλαγές, σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Κρυονερίου και να ενταχθεί νέο έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2011.
Επισημαίνεται ότι το ποσό που είχε προϋπολογισθεί για την εκτέλεση του έργου, δεν χάνεται, αλλά μεταφέρεται για την ίδια Τοπική Κοινότητα το 2011.

κ. Ζαχαριάς Χρήστος: Δεν συμφωνώ με τη μη εκτέλεση του έργου. Για να το προτείνει το χωριό σημαίνει ότι το κρίνει απαραίτητο. Θεωρώ ότι πρέπει να αποφασίσει γι αυτό το Τοπικό Συμβούλιο και μετά εμείς.

κ. Γεωργούσης Δημήτριος: Συμφωνώ με την πρόταση του Προέδρου με την επιφύλαξη να ενημερωθεί πρώτα και γνωμοδοτήσει το Τοπικό Συμβούλιο Κρυονερίου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για τη μη εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Κρυονερίου».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
Ψήφοι έξι (6) υπέρ κατά μιας (1) αρνητικής του κ. Ζαχαριά Χρήστου

– Εγκρίνει τη μη εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Κρυονερίου» της αριθμ. 87/2010 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου
να γίνει επαναξιολόγηση των απαραίτητων εργασιών με διορθωτικές αλλαγές, σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Κρυονερίου και να ενταχθεί το νέο έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2011.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Γεωργούσης Δημήτριος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Τσιάνος Ιωάννης
6. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 8 Μαρτίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email