Α.Ο.Ε.122/2011-Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών εκτέλεσης εργασιών του

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4Α8ΗΩ1Θ-5ΛΡ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/16-9-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 122

Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών εκτέλεσης εργασιών του
Δήμου που θα διενεργηθούν το 2011.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 18390/12-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος
3.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4.-Τσιάνος Ιωάννης «
5.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6.-Παπαβασιλείου Νικόλαος «
7.-Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 1ο
————————-
Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών εκτέλεσης εργασιών του Δήμου που θα διενεργηθούν το 2011» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σταματόπουλος Σπυρίδων εξέθεσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Ν. 3669/2008, προβλέπεται η σύσταση Επιτροπών Διαγωνισμού αποτελούμενων από τρία υπηρεσιακά μέλη, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος.
Για τις Επιτροπές ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται.
Στη συνέχεια εισηγήθηκε τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για εκτέλεση εργασιών του Δήμου που θα προκύψουν κατά το 2011, αποτελούμενη από δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους.

ΑΔΑ: 4Α8ΗΩ1Θ-5ΛΡ

Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε ως τακτικά μέλη τους υπαλλήλους του Δήμου:
1) Τσιοκάρα Ιωάννη 2) Λαλιώτη Γεώργιο και 3) Νταγκατζίδη Μιχαήλ και ως αναπληρωματικά μέλη τους :1) Στούκα Νικόλαο 2) Χήτα Αμαλία και 3) Καρατζιά Γεώργιο και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 ,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ορίζει τριμελή Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών για τη δημοπράτηση εργασιών έτους 2011 , σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 21 του Ν. 3669/2008, τους υπαλλήλους του Δήμου:
1. Τσιοκάρα Ιωάννη , ΤΕ-4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Β’ Βαθμού, ως Πρόεδρο αναπληρούμενο από τον Στούκα Νικόλαο , ΤΕ-4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δ΄Βαθμού

2. Λαλιώτη Γεώργιο ΔΕ-1 Διοικητικού Α΄Βαθμού αναπληρούμενο από την
Χήτα Αμαλία ΔΕ-38 Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Γ΄Βαθμού και

3. Νταγκατζίδη Μιχαήλ ΔΕ-1 Διοικητικού Γ΄ Βαθμού αναπληρούμενο από τον Καρατζιά Γεώργιο ΔΕ 1 Διοικητικού Α΄ Βαθμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2011 .

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Γεωργούσης Δημήτριος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
6. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email