Α.Ο.Ε. 77/11 Αναβολή για ΟΡΟΥΣ για Ανόρυξη αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Τιτάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/ 28-6-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 77

Περίληψη: Αναβολή λήψης απόφασης για καθορισμό όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του
έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Τιτάνης».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την αριθμ. 12035/21-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Γεωργούσης Δημήτριος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 2. Ζαχαριάς Χρήστος
3. Μπούκης Γεώργιος «
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 16ο
—————-
Στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Τιτάνης»,
ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη
της Επιτροπής την αριθ. 14 /2011 μελέτη της πρώην ΤΥΔΚ –Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Τιτάνης», προϋπ. € 25.174,35
που θα εξοφληθεί από ΣΑΤΑ 2011 και εξέθεσε ότι προέκυψε ανάγκη αλλαγής της μελέτης και για το λόγο αυτό εισηγήθηκε να αναβληθεί η λήψη απόφασης ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αλλαγής της τεχνικής μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

 Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για Καθορισμό όρων διακήρυξης για την εκτέλεση
του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Τιτάνης»,
για επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και μέχρις ότου υποβληθεί εκ νέου
η τεχνική μελέτη .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2011.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 30 Ιουνίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email