Α.Ο.Ε. 50/2011-Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης εδαφικής λωρίδας μήκους 77 μ. περίπου στον

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : 4ΑΣΟΩ1Θ-Ο9Φ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/24-5-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 50

Περίληψη: Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης εδαφικής λωρίδας μήκους 77 μ. περίπου στον
αναδασμό Καλιάνων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας για διάνοιξη τμήματος του
Καλιανιώτικου χειμάρρου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 24η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Νικολάου Παπαβασιλείου, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου) καθώς και του κ. Δημητρίου Γεωργούση (Αντιπροέδρου), ως συμβούλου της πλειοψηφίας, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, βάσει των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8285/17-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/2010), αφού
σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Παπαβασιλείου Νικόλαος (Πρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2.- Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.-Ζαχαριάς Χρήστος «
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Θ έ μ α 16ο
____________

Στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης εδαφικής λωρίδας μήκους 77 μ. περίπου στον αναδασμό Καλιάνων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας για διάνοιξη
τμήματος του Καλιανιώτικου χειμάρρου», ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπαβασιλείου Νικόλαος , σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου και Αντιπροέδρου έθεσε υπόψη την αριθμ. 6529/13-5-2011 Εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας που έχει ως εξής :

ΑΔΑ : 4ΑΣΟΩ1Θ-Ο9Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Ταχ.Δ/νση: 200 16 KAΛΙΑΝΟΙΤηλέφωνο: 2747360217 Πληροφορίες: B.Κατσιμπούλας Kαλιάνοι 13-5-2011 Αριθ. Πρωτ.:6529 ΠΡΟΣTην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων
ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς τμήματος ιδιοκτησίας των:Τριαματάκη Φωτεινής, Ματσούκα Παναγιώτας, Σκουρλή Ελένης και Βουδούρη Μαρίας για διάνοιξη χειμάρρου.

ΣΧΕΤ.:
΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1η του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
2. Την από 26-4-2011 αίτηση και υπεύθυνη δήλωση των: Τριαματάκη Φωτεινής, Ματσούκα Παναγιώτας, Σκουρλή Ελένης και Βουδούρη Μαρίας σχετικά με δωρεάν παραχώρηση εδαφικής λωρίδας διαστάσεων μήκους 77,81 μ. (όσο δηλ. είναι το μήκος της πλευράς που εφάπτεται με αύλακα) επί πλάτος 16,00 μ. από το αριθ. 17 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας τους στον αναδασμό Καλιάνων που βρίσκεται βόρεια του επαρχιακού δρόμου Καλιάνων-Ψαρίου στη θέση Γέφυρα Αλεξόπουλου, προκειμένου να διανοιχθεί το υπόλοιπο τμήμα του Καλιανιώτικου χειμάρρου, με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια από σήμερα και
3. Την αριθ. 5072/21-11-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του υδατορέματος Καλλιάνων του Δήμου Στυμφαλίας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης εδαφικής λωρίδας διαστάσεων μήκους 77,81 μ. επί πλάτος 16,00 μ. από το αριθ. 17 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Τριαματάκη Φωτεινής, Ματσούκα Παναγιώτας, Σκουρλή Ελένης και Βουδούρη Μαρίας στον αναδασμό Καλιάνων που βρίσκεται βόρεια του επαρχιακού δρόμου Καλιάνων-Ψαρίου στη θέση Γέφυρα Αλεξόπουλου, προκειμένου να διανοιχθεί το υπόλοιπο τμήμα του Καλιανιώτικου χειμάρρου, ώστε να μην πλημμυρίζουν τα παρακείμενα αγροτεμάχια και να μην υποστεί διάβρωση ο επαρχιακός δρόμος.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕΚαλιάνοι 13-5-2011Ο Προϊστάμενος ΤΥ Δ.Ε. ΣτυμφαλίαςΒασίλειος Κατσιμπούλας Πτυχ. Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε. Καλιάνοι 13-5-2011Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. ΣτυμφαλίαςΓεώργιος Θελερίτης
Ύστερα από τα παραπάνω ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε να γίνει αποδεκτή από τον Δήμο Σικυωνίων η δωρεά και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

ΑΔΑ : 4ΑΣΟΩ1Θ-Ο9Φ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
Α.- Αποδέχεται τη δωρεάν παραχώρηση εδαφικής λωρίδας διαστάσεων μήκους 77,81 μ. επί πλάτος 16,00 μ. από το αριθ. 17 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Τριαματάκη Φωτεινής, Ματσούκα Παναγιώτας, Σκουρλή Ελένης και Βουδούρη Μαρίας στον αναδασμό Καλιάνων που βρίσκεται βόρεια του επαρχιακού δρόμου Καλιάνων – Ψαρίου στη θέση Γέφυρα Αλεξόπουλου, προκειμένου να διανοιχθεί το υπόλοιπο τμήμα του Καλιανιώτικου χειμάρρου, ώστε να μην πλημμυρίζουν τα παρακείμενα αγροτεμάχια και να μην υποστεί διάβρωση ο επαρχιακός δρόμος, σύμφωνα με την Εισήγηση της Υπηρεσίας.

Β.- Ορίζει την Συμβολαιογράφο Φενεού κ. Ελένη Καππαή Καλπαξή για την σύνταξη της Συμβολαιογραφικής Πράξης αποδοχής της δωρεάς.
Τα έξοδα μετεγγραφής του ακινήτου, όσον αφορά στον άμισθο Υποθηκοφύλακα, καθορίζονται από το Ν. 325/76 (ΦΕΚ-125Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις (Κ.Α. 00-6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» και Κ.Α. 00-6111.003 για «Αμοιβή άμισθου υποθηκοφύλακα
για μεταγραφή κ.λ.π. Συμβολαίων») που έχουν προβλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2011.

Δ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου μεταβίβασης του ακινήτου (Συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής δωρεάς κ.λ.π).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2011.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Προεδρεύων Τα μέλη
Παπαβασιλείου Νικόλαος 1.- Μπούκης Γεώργιος
2.- Τσιάνος Ιωάννης
3.- Ζαχαριάς Χρήστος
4.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25 Μαΐου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email