Α.Ο.Ε. 36/2011 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή της Κοτίνη Σταυρούλας και λοιπών

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/24-5-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 36

Περίληψη: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή της Κοτίνη Σταυρούλας και λοιπών
υπαλλήλων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Δήμου Σικυωνίων» ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του «Οργανισμού Παιδικών
Σταθμών» για καταβολή επιδόματος 176,00 € για το χρονικό διάστημα από 1-1-2004 έως
31-12-2005.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Μαϊου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Νικολάου Παπαβασιλείου, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου) καθώς και του κ. Δημητρίου Γεωργούση (Αντιπροέδρου), ως σύμβουλος της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, βάσει των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 8285/17-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο –-7- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Παπαβασιλείου Νικόλαος (Πρόεδρος) 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2 . Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.-Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 2ο
——————–
Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή της Κοτίνη Σταυρούλας και λοιπών υπαλλήλων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Δήμου Σικυωνίων» ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του «Οργανισμού Παιδικών Σταθμών Δήμου Σικυωνίων» για καταβολή επιδόματος 176,00 € για το χρονικό διάστημα από 1-1-2004 έως 31-12-2005 », ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Παπαβασιλείου Νικόλαος , σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου και Αντιπροέδρου, εξέθεσε ότι μετά την κοινοποίηση στο Δήμο την 5-4-2011 της από 31-12-2007 Αγωγής πέντε (5) υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Διαφορά Ν. 1406/1983) κ α τά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Δήμου Σικυωνίων»

σχετικά με αναδρομική καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής € 176,00 για το χρονικό διάστημα από 1-1-2004 μέχρι 31-12-2005, πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος για να παραστεί και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά την εκδίκαση της Αγωγής αυτής την 22α Σεπτεμβρίου 2011.

Υστερα από τα παραπάνω ο Προεδρεύων εισηγήθηκε τον ορισμό του Δικηγόρου Κιάτου κ. Μπλέσιου Γεωργίου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Μπλέσιο Γεώργιο για να παραστεί, εκπροσωπήσει και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Σικυωνίων με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Δήμου Σικυωνίων», κατά την εκδίκαση της από 31-12-2007 Αγωγής υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Δήμου Σικυωνίων» ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Δήμου Σικυωνίων» για καταβολή επιδόματος 176,00 € για το χρονικό διάστημα από 1-1-2004 έως 31-12-2005 , που θα συζητηθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2011 ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί η Αγωγή αυτή από αναβολή ή άλλη αιτία.

Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 120867/05 (ΦΕΚ – 1964 Β/30-12-2005) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α , ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 .

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Προεδρεύων Τα μέλη
1. Μπούκης Γεώργιος
Παπαβασιλείου Νικόλαος 2. Τσιάνος Ιωάννης
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25 Μαϊου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email