Α.Ο.Ε. 35/2011Oρισμός πληρεξούσιο Δικηγόρου σε αγωγή του Λαλιώτη Γεωργίου και λοιπών

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/24-5-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 35

Περίληψη: Oρισμός πληρεξούσιο Δικηγόρου σε αγωγή του Λαλιώτη Γεωργίου και λοιπών
υπαλλήλων του τ. Δήμου Φενεού ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Κορίνθου κατά του Δ. Φενεού για την καταβολή επιδόματος 176,00 € για το χρονικό
διάστημα από 1-1-2007 έως 30-06-2009.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Μαϊου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Νικολάου Παπαβασιλείου, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου) καθώς και του κ. Δημητρίου Γεωργούση (Αντιπροέδρου), ως σύμβουλος της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, βάσει των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 8285/17-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο –-7- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Παπαβασιλείου Νικόλαος (Πρόεδρος) 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2 . Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.-Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 1ο
——————–
Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Oρισμός πληρεξούσιο Δικηγόρου σε αγωγή του Λαλιώτη Γεωργίου και λοιπών υπαλλήλων του τ. Δήμου Φενεού ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δ. Φενεού για την καταβολή επιδόματος 176,00 € για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 έως 30-06-2009 », ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Παπαβασιλείου Νικόλαος , σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου και Αντιπροέδρου, εξέθεσε ότι
μετά την κοινοποίηση στο Δήμο την 5-4-2011 της από 25-6-2009 Αγωγής δέκα (10) υπαλλήλων του τ. Δήμου Φενεού ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κ α τά του Δήμου Φενεού σχετικά με αναδρομική καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής 176,00 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 μέχρι 30-6-2009, πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος για να παραστεί και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά την εκδίκαση της Αγωγής αυτής την 22α Σεπτεμβρίου 2011.

Υστερα από τα παραπάνω ο Προεδρεύων εισηγήθηκε τον ορισμό του Δικηγόρου Κιάτου κ. Μπλέσιου Γεωργίου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου τον κ. Μπλέσιο Γεώργιο για να παραστεί, εκπροσωπήσει και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Σικυωνίων, ως καθολικού διαδόχου του τ. Δήμου Φενεού κατά την εκδίκαση της από 25-6-2009 Αγωγής δέκα (10) υπαλλήλων του τ. Δήμου Φενεού ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κ α τά του Δήμου Φενεού σχετικά με αναδρομική καταβολή μηνιαίας αμοιβής € 176,00 για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 μέχρι 30-6-2009, που θα συζητηθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2011 ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί η Αγωγή αυτή από αναβολή ή άλλη αιτία.
Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 120867/05 (ΦΕΚ – 1964 Β/30-12-2005) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α , ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 .-

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Προεδρεύων Τα μέλη
1. Μπούκης Γεώργιος
Παπαβασιλείου Νικόλαος 2. Τσιάνος Ιωάννης
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25 Μαϊου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email