Α.Ο.Ε. 32/2011 Απ`ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων στην Σαμανίδου Παναγιώτη-Μαρία

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/24-5-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 32

Περίληψη: «Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων, στην Σαμανίδου
Παναγιώτα-Μαρία»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 24η Μαϊου 2011, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Νικολάου Παπαβασιλείου, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου) καθώς και του κ. Δημητρίου Γεωργούση (Αντιπροέδρου), ως συμβούλου της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους, βάσει των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 8285/17-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο –-7- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Παπαβασιλείου Νικόλαος (Πρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2 .- Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.-Ζαχαριάς Χρήστος «

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος ανέφερε ότι έχουμε τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και πρέπει με απόφασή μας να τα συζητήσουμε λόγω του ότι δεν έχουμε προθεσμία για την εκτέλεσή τους.
Τα θέματα που θα συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1.- Aπ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων , στην κ. Σαμανίδου
Παναγιώτα-Μαρία.
2.- 2ην μαθητειάδα –παρουσίαση προγραμμάτων Σχ. Δραστηριοτήτων Σχολικού
έτους 2010-2011.
3.- Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Σωτηρίου Κοκκώνη κατά του α) του Δήμου
Σικυωνίων και 2) του ΟΑΕΔ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών κατά της δικασίμου της 30ης Μαϊου 2011.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος εισηγούμενο το 1oν θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη το υπηρεσιακό σημείωμα του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, περί απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων στην κ. Σαμανίδου Παναγιώτα-Μαρία, που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Μούλκι-Κορινθίας, που έχει ως εξής:
Η Οικονομική επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 103 παρ 2γ’ του νέου Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση προμηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εκτός αν έχει αποφασιθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η άσκηση αυτής της αρμοδιότητας, ή εάν η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Δεδομένων:
• του άγονου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού της 12ης Απριλίου 2011 –και-
• της μη εύρεσης προμηθευτή με τη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 2192/15-02-2011 διακήρυξης,
Ως μόνη δυνατή λύση είναι η δρομολόγηση της διαδικασίας ίδρυσης Δημοτικού πρατηρίου καυσίμων με συνέπεια την αλλαγή του τρόπου προμήθειας και διαχείρησης των καυσίμων του Δήμου. Για την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών (αδειοδοτήσεις, προμήθεια δεξαμενών – αντλιών κ.λ.π.), αλλά και για την διεξαγωγή ενός νέου διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι Υπηρεσίες του Δήμου μας αδυνατούν να λειτουργήσουν επαρκώς χωρίς καύσιμα, με συνέπεια την δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών αλλά και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Λόγω των παραπάνω εκτάκτων γεγονότων καθίσταται επιτακτική ανάγκη για την άμεση προμήθεια, με απευθείας ανάθεση, των παρακάτω ποσοτήτων καυσίμων μέχρι να ολοκληρωθούν οι προαναφερόμενες διαδικασίες, και συγκεκριμένα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ
1 Βενζίνη αμόλυβδη απλή (95 οκτανίων) lt 1000 1,3803 1380,30
2 Βενζίνη super lt 200 1,4309 286,18
3 Πετρέλαιο κίνησης lt 25000 1,2373 30932,50
ΣΥΝΟΛΟ 32598,98
ΦΠΑ 23% 7497,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40.096,75

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης από τον προμηθευτή, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου – τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Τα παραπάνω καύσιμα θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 3/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:
• Προκύπτουν από γεγονότα απρόβλεπτα
• Δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
• Οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμιά περίπτωση δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου
Προτείνεται η απευθείας ανάθεση των παραπάνω ποσοτήτων καυσίμων στη Σαμανίδου Παναγιώτα – Μαρία που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Μούλκι Κιάτου Κορινθίας, τηλ.: 2742024004, με Α.Φ.Μ. 072799025, ΔΟΥ Κιάτου, με ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των καυσίμων μηδέν επί τοις εκατό (0%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου – τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και με βάση την προσφορά της.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψιν της:
• Την εξειδικευμένη πίστωση στους Κ.Α. 10-6641, 10-6643, 20-6641.001, 30-6641.001, 35-6644, 70-6641.001, του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου.
• Τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 3/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
• Το άρθρο 103 παρ. 2γ’ του Ν.3463/2006.
• Την προσφορά της Σαμανίδου Παναγιώτας – Μαρίας
• Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (εγκ. 38, Αρ. Πρωτ. 26932/31-05-2007)
• Τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και οι οποίες προκύπτουν από γεγονότα απρόβλεπτα και οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμιά περίπτωση δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου.
• Τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Κρίνει την συνεδρίαση κατεπείγουσα
2.- Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων στη Σαμανίδου Παναγιώτα – Μαρία που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Μούλκι Κιάτου Κορινθίας, τηλ.: 2742024004, με Α.Φ.Μ. 072799025, ΔΟΥ Κιάτου, με ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των καυσίμων μηδέν επί τοις εκατό (0%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου – τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και για τις ποσότητες του παρακάτω πίνακα:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ
1 Βενζίνη αμόλυβδη απλή (95 οκτανίων) lt 1000 1,3803 1.380,30
2 Βενζίνη super lt 200 1,4309 286,18
3 Πετρέλαιο κίνησης lt 25000 1,2373 30.932,50
ΣΥΝΟΛΟ 32.598,98
ΦΠΑ 23% 7.497,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40.096,75

2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 3.260,00€, (ποσοστό 10% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α.) η οποία πρέπει να κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης.
4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 32/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1.- Μπούκης Γεώργιος
Παπαβασιλείου Νικόλαος 2. Ζαχαριάς Χρήστος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 25 Μαίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email