Α.Ο.Ε. 31/11 -ΕΚΤΑΚΤΗ Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων του Δ.Σ.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/15-4-2011 έκτακτης & κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 31

Περίληψη: Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου
έτους 2011.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η Απριλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 5751/14-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
7. Γεωργούσης Δημήτριος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 1ο
——————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε να αποφανθεί η Επιτροπή για το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης βάσει του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης επί της δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου έτους 2011».
Ομόφωνα τα μέλη συμφώνησαν για το κατεπείγον του θέματος και ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι την 12-4-2011 διενεργήθηκε δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου έτους 2011» κατά τον οποίο ουδεμία προσφορά υποβλήθηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διάβασε το από 12-4-2011 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών έτους 2011 (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ), το οποίο εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή
1. Την κήρυξη του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια καυσίμων ως άγονου.
2. Την διενέργεια της προμήθειας καυσίμων έτους 2011, είτε:
• με τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων του και των τεχνικών προδιαγραφών του, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ
• με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για ολόκληρη την ποσότητα των καυσίμων σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 2192/15-02-2011 Διακήρυξης έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 21, την παρ. 3γ του άρθρου 3 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/95.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι η διενέργεια της προμήθειας των καυσίμων θεωρείται εξαιρετικά επείγουσα διότι ο Δήμος μας δεν έχει αποθέματα καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων του, με αποτέλεσμα ν’ αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών, όπως αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμό δημοσίων χώρων, καθώς και των εκτάκτων καταστάσεων (πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία των δημοτών.
Ύστερα από τα παραπάνω εισηγήθηκε, η προμήθεια των καυσίμων έτους 2011 να γίνει,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 21, την παρ. 3γ του άρθρου 3 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/95.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. Ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το από 12- 4-2011 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης βάσει του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 .

Β.- Κηρύσσει ά γ ο ν ο τον δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό της 12 -4-2011 για την
«Προμήθεια καυσίμων του Δήμου για το έτος 2011»

Γ.- Υποβάλλει το Φάκελλο της δημοπρασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των καυσίμων του Δήμου Σικυωνίων έτους 2011 , σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 21, την παρ. 3γ του άρθρου 3 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/95.
Η προμήθεια των καυσίμων θεωρείται εξαιρετικά επείγουσα διότι ο Δήμος μας δεν έχει αποθέματα καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων του, με αποτέλεσμα ν’ αδυνατεί να λειτουργήσει και αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα και τις ανάγκες του.-
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
6. Γεωργούσης Δημήτριος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 15 Απριλίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email