Α.Ο.Ε. 30/11 Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων έτους 2011

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 4/ 11 – 4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 30

Περίληψη: Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων έτους 2011.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. 5084/6-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1.Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
…………………………………………………………….……………………………………………………..…
Θ έ μ α 13ο
————————–
Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων έτους 2011», ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γεωργούσης Δημήτριος, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, εξέθεσε ότι
την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμο-
διότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου.
Επίσης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 περιπτ. δ’ και ε’ του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη
α) την αριθμ. 1/2011 Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 31-3-2011 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) η Εκτελεστική
Επιτροπή.
β) την αριθμ. 3/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή και
γ) την Εισηγητική έκθεση του Δημάρχου.
Σύμφωνα με την περίπτωση δ άρθρο 9 Αποφ. ΥΠ.ΕΣ.& Η.Δ. 5694/3.2.2011 για το
έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και
το Τεχνικό Πρόγραμμα. Συνεπώς δεν απαιτείται η σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2011.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να προβεί στη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2011 και στη συνέχεια να το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

κ. Ζαχαριάς: Παρατήρησα ότι στην 1η και 2η στήλη του προϋπολογιστικού Πίνακα δεν έχουν συμπεριληφθεί τα δεδομένα των πρώην Δήμων Στυμφαλίας και Φενεού.
Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία της σύνταξης του προϋπολογισμού. Επειδή στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος ψηφίσαμε λευκό, θα ψηφίσουμε και τώρα το ίδιο. Θα εκθέσουμε τις απόψεις μας λεπτομερώς στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και
1.- Τα αποτελέσματα της χρήσης 2010, μέχρι 31-12-2010 δηλαδή:
– α) τα βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα και εισπρακτέα υπόλοιπα της παραπάνω χρήσης και
– β) τα ενταλθέντα έξοδα, όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία διαχείρισης του Δήμου και της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου.
2.- Ότι το χρηματικό υπόλοιπο της παραπάνω χρήσης του Δήμου Σικυωνίων ανερχόταν στις 31-12-2010 σε € 1.193.735,89
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. α του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις καθοδηγητικές εγκύκλιες διαταγές τις σχετικές με την κατάρτιση του προϋπολογισμού της χρήσης 2011 – και
4.- Την Εισηγητική έκθεση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία:
Ψήφοι τέσσερις (4) υπέρ κατά δύο (2) λευκών των κ.κ. Γεωργούση Δημητρίου και Ζαχαριά Χρήστου

Α.- Συντάσσει τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Σικυωνίων του οικονομικού έτους 2011 που αναγράφονται αναλυτικά στο μηχανογραφημένο έντυπο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής ,που έχει κατά γενική ανακεφαλαίωση όπως παρακάτω:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ € 20.855.700,00

Εξοδα € 20.328.700,00
Αποθεματικό € 527.000,00
——————————
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ € 20.855.700,00

Β.- Υποβάλλει αυτόν στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση σύμφωνα με την αναλυτική
αιτιολογική έκθεση η οποία αποτελεί εξάρτημα της παρούσης

Γ.- Προτείνεται και ο καθορισμός των Κωδικών Αριθμών δεκτικών προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα:
Κ.Α. 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής
σε συνέδρια & σεμινάρια € 5.000,00
« 00-6142.004 Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για
εκτίμηση ακινήτων € 10.000,00
« 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη € 30.000,00
« 00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης € 1.000,00
« 00-6823. Τόκοι υπερημερίας χρήσης € 1.000,00
« 10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων € 3.000,00
« 10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας € 1.500,00
« 10-6331.001 Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ € 1.200,00
« 10.6611.001 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών
κ.λ.π. εκδόσεων € 3.000,00
« 20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων € 4.200,00
« 20-6331.001 Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ € 2.000,00
« 20-7325.029 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση
δικτύου ηλεκτροφωτισμού Κιάτου –ΣΑΤΑ 2011 € 30.612,41
« 20-7325.031 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση
δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΔ Κάτω Διμηνιού( από ΣΑΤΑ
2009 € 5.612,41 + ΣΑΤΑ 2011 € 4.387,59) € 10.000,00
« 30-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων € 3.000,00
« 30-6331.001 Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ € 300,00
« 70-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων € 1.000,00
« 70-6331.001 Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ € 300,00

Οι παραπάνω Κωδικοί Αριθμοί θα διατίθενται με ξεχωριστές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπου θα ορίζεται ο υπόλογος, η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού κ.λ.π.

Δ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο να υποβάλλει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκρισή του.-
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 13 Απριλίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email