Α.Ο.Ε. 246/11Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονισμού λειτουργίας και

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 21/28-11-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 246

Περίληψη: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονισμού λειτουργίας και
επιβολή τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ. Μποζικών .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 24528/24-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων, Πρόεδρος, Δήμαρχος 1.-Ζαχαριάς Χρήστος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2.- Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.- Παπαβασιλείου Νικόλαος «
………………………………………………………………………………………………….………….…………………
Θ έ μ α 12ο
—————————–
Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονισμού λειτουργίας και αναπροσαρμογή τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ. Μποζικών», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής
την αριθμ. 7/17-11-2011 απόφαση-εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών περί έκδοσης κανονισμού λειτουργίας και επιβολής τελών νεκροταφείου και εξέθεσε ότι προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην έκδοση Κανονιστικής απόφασης για την ψήφιση Κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείου της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών, απαιτείται σχετική εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ια του Ν. 3852/2010.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ια του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την σχετική απόφαση της Τ.Κ. Μποζικών
Αποφασίζει ομόφωνα

Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση Κανονισμού λειτουργίας και επιβολή τελών νεκροταφείου στην Τοπική Κοινότητα Μποζικών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων όπως παρακάτω:

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
***********************************
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α
Άρθρο 1ο
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου εκδίδεται βάσει των διατάξεων του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και του άρθρου 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225 Α’) «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων», αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Στις διατάξεις του παρόντος περιέχονται ρυθμίσεις:
– Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
– Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»
– Του ΑΝ 445/1968 (ΦΕΚ 130 Α’) «Περί Νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»
– Του ΑΝ 582/1968 (ΦΕΚ 225 Α’) «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»
– Του ν. 547/1977 (ΦΕΚ 56 Α’) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων»
– Του Β.Δ. της 24/9 -20/10/1958 (ΦΕΚ 171 Α’) «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»
– Του Β.Δ. 17/5 – 15/6/1959 (ΦΕΚ 114 & 145 Α΄) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
– Της Απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 424 Β’) «Περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων» καθώς και από κάθε άλλο σχετικό νόμο γενικά που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισμό αυτό.

Άρθρο 2ο
α. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 966 του Α.Κ. επί των οποίων, κατά το άρθρο 970 του ίδιου Κώδικα (Α.Κ.), μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ορισμένου χώρου ταφής.
β. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεικτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.

Άρθρο 3ο
Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στο Δημοτικό Κοιμητήριο σε χώρο που παραχωρείται για το σκοπό αυτό.
Στο Κοιμητήριο ενταφιάζονται όλοι οι θανόντες, μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών, ανεξαρτήτως δημοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύματος. Επίσης δύναται να ενταφιάζονται και θανόντες, μη μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας, οι οποίοι έλκουν την καταγωγή τους από τη συγκεκριμένη Τ.Κ.

Άρθρο 4ο
Η Τοπική Κοινότητα έχει στην περιφέρειά της ένα Κοιμητήριο που βρίσκεται νοτιοδυτικά (Ν.Δ.) του χωριού , ονομάζεται «ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και έχει διαμορφωμένη έκταση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500 ) τ.μ. περίπου.

Άρθρο 5ο
Οι τάφοι που έχουν παραχωρηθεί στο Κοιμητήριο για την ταφή των νεκρών, εμφανίζονται στο σχεδιάγραμμα που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας. Η πιστή εφαρμογή της ρυμοτομίας του Κοιμητηρίου είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται η οποιαδήποτε παρέκκλιση. Προσθήκη τάφων σε βάρος της ρυμοτομίας επιτρέπεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου κατόπιν προτάσεως του Τ.Σ.
Η παραχώρηση τάφου γίνεται για χρήση και θα παραμένει στον δικαιούχο εφόσον πληρώνει τα τέλη διατήρησης.
Εάν ο δικαιούχος δεν πληρώνει τα τέλη διατήρησης για μία πενταετία θα χάνει το δικαίωμα χρήσης του τάφου ο οποίος θα περιέρχεται στον Δήμο που θα μπορεί να τον διαθέτει σε άλλον σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 6ο
α. Μπορούν να παραχωρούνται νέοι οικογενειακοί τάφοι εφόσον υπάρχει ο αναγκαίος χώρος και για άλλους τάφους κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και μετά από γνωμοδότηση του Τ.Σ.
β. Οικογενειακός τάφος παραχωρείται σ’ όποιον κάνει αίτηση και απαγορεύεται να παραχωρηθεί σε δύο ή περισσότερα άτομα ταυτόχρονα.
Η παραχώρηση πραγματοποιείται από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος πληρώσει στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το ανάλογο χρηματικό αντάλλαγμα και υπογραφεί η παραχωρητήρια πράξη.
γ. Οι οικογενειακοί τάφοι δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο γι’ αυτό και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν για οποιονδήποτε λόγο. Χρησιμοποιούνται μόνο για ταφή εκείνων προς τους οποίους παραχωρήθηκαν.
δ. Με την σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής μόνο σ’ αυτόν που παραχωρήθηκε αρχικά, του συζύγου ή της συζύγου αυτού και των σε ευθεία ανιόντων και κατιόντων αυτού νομίμων, θετών, νομιμοποιηθέντων και αναγνωρισθέντων μετά των συζύγων και των κατιόντων τους, του πατέρα ή της μητέρας, του συζύγου ή της συζύγου που έγινε η παραχώρηση, όπως και των αδελφών που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφ’ όσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση αυτού και όταν αυτός (αρχικός δικαιούχος) δεν υπάρχει του συζύγου ή της συζύγου των κατιόντων τους.
Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής, σε οικογενειακό τάφο, και σε πρόσωπα που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και του συζύγου ή της συζύγου του και με άλλο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας, μετά από προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτός, της συζύγου και των κατιόντων του, αφού προηγούμενα καταβληθεί ιδιαίτερο δικαίωμα, όχι μικρότερο από το μισό που απαιτείται για την παραχώρηση δικαιώματος οικογενειακού τάφου.
ε. Άτομο που έχει αποκτήσει δικαίωμα χρήσης σε περισσότερους από ένα οικογενειακούς τάφους, πρέπει, μέσα σε τρεις μήνες μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου, να δηλώσει σε ποιόν από όλους θέλει να κάνει χρήση. Διαφορετικά κανονίζει ο Δήμαρχος σε ποιόν τάφο περιορίζεται το δικαίωμα της χρήσης του.
στ. Η συγγένεια αυτών που θάβονται σε οικογενειακό τάφο, εφ’ όσον δεν προκύπτει από στοιχεία του Δήμου ή από προσωπική αντίληψη της υπηρεσίας, αποδεικνύεται με έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής.

Άρθρο 7ο
Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι χρήσης παραιτούνται της παραπέρα χρήσης αυτών περιέρχονται αυτοδίκαια στο Δήμο (Τοπ. Κοινότητα), δυνάμενο να παραχωρεί τούτους εις άλλους, κατά τις διατάξεις του παρόντος.-

Άρθρο 8ο
Οικογενειακοί τάφοι των οποίων εξέλιπαν οι κατά το άρθρον 7ο δικαιούχοι, περιέρχονται στον Δήμο.
Για την μη διαταραχή της διαδοχής των τάφων τούτων και την διάθεσή των πρέπει να προτιμούνται οι εκ διαθήκης κληρονόμοι ή πλησιέστεροι εν ζωή συγγενείς του αρχικού δικαιούχου. Η προς τα πρόσωπα αυτά παραχώρηση θα γίνεται υπό τον όρο διατήρησης στον τάφο των υφιστάμενων επιγραφών και της διαφύλαξης στον τάφο των οστών των πρώτων ενταφιασθέντων.
Άρθρο 9ο
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, κατόπιν προτάσεως του Τ.Σ. μπορεί να παραχωρεί πρόσκαιρα ή για πάντα τάφο σε άτομο που προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες ή δωρεές ή κληροδοτήματα στον Δήμο.
Άρθρο 10ο
Από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει ο παρόν κανονισμός και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ο Δήμαρχος οφείλει να ειδοποιήσει όλους τους κατόχους ατομικών ή οικογενειακών τάφων, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς τον Δήμο. Εφόσον αυτό δε συμβεί, οι τάφοι διατίθενται από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της.
Άρθρο 11ο
Η ανακομιδή των οστών γίνεται μετά από τρία (3) χρόνια από τη ταφή. Είναι δυνατή η διατήρηση και πέραν της τριετίας, εφ’ όσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Οποιαδήποτε μεταφορά νεκρού ή ανακομιδή οστών πριν περάσει τριετία από την ταφή χρειάζεται άδεια από τον Εισαγγελέα.
Εάν κατά το άνοιγμα του τάφου διαπιστωθεί ότι πτώμα που βρίσκεται μέσα δεν έχει διαλυθεί τελείως, ο τάφος κλείνεται και παραμένει το πτώμα έναν ακόμα χρόνο.-

Άρθρο 12ο
Αντικείμενα που βρίσκονται κατά την εκταφή νεκρών επιστρέφονται στους συγγενείς του νεκρού, εφ’ όσον παραβρίσκονται, διαφορετικά περνάνε στην ιδιοκτησία του Δήμου, που μπορεί να τα πουλήσει.

Άρθρο 13ο
Δωρεές δημοτών προς το Δημοτικό Κοιμητήριο γίνονται αποδεκτές από τον Δήμο και χρησιμοποιούνται ανάλογα με την βούληση του δωρητή.

Άρθρο 14ο
Η είσοδος στο Νεκροταφείο απαγορεύεται πριν από την ανατολή ή μετά τη δύση του ηλίου. Επίσης απαγορεύεται η είσοδος σε ζητιάνους, βρέφη και σε άτομα που συνοδεύονται από ζώα.
Άρθρο 15ο
Τα χρηματικά ποσά που προβλέπει αυτός ο κανονισμός, πληρώνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τον νόμο «περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων και εξόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

Άρθρο 16ο
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατασκευή σε τάφους (κράσπεδα, μαρμαρικές εργασίες κ.λ.π.), χωρίς προηγούμενη άδεια από το Δήμαρχο και μόνο μετά από υποβολή σχετικής αιτήσεως, συνοδευομένης με σκαρίφημα που θα αναγράφονται οι διαστάσεις του τάφου και λεπτομερής περιγραφή των εργασιών που θα γίνουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ
Άρθρο 17ο
Τα δικαιώματα και τέλη χρήσεως του Δημοτικού Κοιμητηρίου είναι τα παρακάτω και ισχύουν μέχρι αναπροσαρμογής τους:
1. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου ποσό: εκατόν πενήντα ευρώ (€ 150,00).
2. Δικαίωμα σύστασης μονού τάφου ποσό: εκατό ευρώ (€100,00).
3. Τέλη διατήρησης παντός είδους τάφου, ποσό: δέκα ευρώ (€ 10,00).
4. Δικαίωμα άδειας ταφής, ποσό: δέκα ευρώ (€ 10,00).

Άρθρο 18ο
Ο κανονισμός αυτός αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Άρθρο 19ο
Οτιδήποτε δεν προβλέπει αυτός κανονισμός ρυθμίζεται με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, ύστερα από πρόταση του τοπικού συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας .

Β.- Η παραπάνω εισήγησή μας να αναρτηθεί στην πινακίδα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος από 28-11-2011 και για επτά (7) ημέρες μέχρι και 5-12-2011 προκειμένου να υποβληθούν εγγράφως προτάσεις ή παρατηρήσεις από κάθε ενδιαφερόμενο Φορέα ή δημότη.-
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 246 /2011 .
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Τσιάνος Ιωάννης
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 30 Νοεμβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email