Α.Ο.Ε. 24/11 ΟΡΟΙ διακήρυξης για εκμίσθωση λιβαδιού Λυκόρεμα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 4/ 11 -4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 24

Περίληψη: Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση λιβαδιού «Λυκόρεμα» της
Τοπικής Κοινότητας Λαύκας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του
Δήμου Σικυωνίων για το 2011.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. 5084/6-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1.Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
…………………………………………………………….……………………………………………………..…
Θ έ μ α 7ο
————————–
Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση λιβαδιού «Λυκόρεμα» της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2011», ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γεωργούσης Δημήτριος, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, έθεσε υπόψη την από 28-3-2011 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου μας σχετικά με τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για εκμίσθωση του λιβαδιού «Λυκόρεμα» της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου για το 2011.
Σύμφωνα με την παραπάνω Εισήγηση στην Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου, ο βοσκότοπος στην θέση «Λυκόρεμα» έχει θεωρηθεί ως περίσσευμα βοσκής με την αριθμ. 165/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τ. Δήμου Στυμφαλίας και στο αριθμ. 869/29-3-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Κορίνθου παρέχονται πληροφορίες για τους όρους της Δημοπρασίας .

Στη συνέχεια εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη με την οποία θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την εκμίσθωση των παραπάνω βοσκοτόπων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Την εκμίσθωση του λιβαδιού «Λυκόρεμα» της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου μας για την θερινή περίοδο του έτους 2011, από της υπογραφής του συμφωνητικού μέχρι την 20-10-2011, με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.

Β.- Καθορίζει τους όρους διακήρυξης και συντάσσει τη διακήρυξη για την εκμίσθωση του λιβαδιού «Λυκόρεμα» της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2011, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας , ως εξής:

1. Προσδιορίζει τα όρια της έκτασης που θα νοικιαστεί ως εξής:Από αγρούς κληρον. Αθαν. Κώνστα στη θέση Αναρκετό, κορυφογραμμή Κάστρου, κορ/μή Νεγκριάνη, κορ/μή προς Μαλακάδι όπως χύνονται τα νερά, συναντά τα όρια πρώην Κοινότητας Κανδήλας Ν. Αρκαδίας, νότια αναγνωρισμένα όρια πρώην Κοινότητας Σκοτεινής ,Τσέρκια, κορ/μή Γιοντάκι, λάκκα Παππά, από κεί προς τα κάτω μέχρι λάκκα Γιοντάκι που θα είναι κοινή για το ενοικιαστή και τους κτηνοτρόφους της Τ.Κ. Λαύκας, για το λόγο ότι στο σημείο αυτό είναι φυσική θέση για το γύρισμα των κοπαδιών, από κεί ακολουθεί το δρόμο Γιοντάκι- Λυκόρεμα, από κεί προς Κουτρουβίτσα και από εκεί προς αγρούς Αθ. Κώνστα έκτασης 5.947 στρεμμάτων.
2. Ορίζει ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας την 3η Μαϊου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30-9.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα από την νόμιμη Επιτροπή .
Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί πλειοδότης ή μη επίτευξης της δημοπρασίας, αυτή θα επαναληφθεί την 10-5-2011 ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση μη επίτευξής της και πάλι, αυτή θα επαναληφθεί την 17-5-2011 ημέρα Τρίτη. Και στις δύο επαναληπτικές δημοπρασίες ο τόπος και ο χρόνος που θα διενεργηθούν θα είναι ο ίδιος.
3. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία πλειοδότες πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργίας στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των ζώων που συνολικά κατέχουν , κατά είδος , διαφορετικά δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται από την δημοπρασία .
4. Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των € 3.800,00
5. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή υποχρεουμένου αλληλέγγυα και αδιαίρετα και παραιτουμένων των ευεργετημάτων της διηζήσεως και διαιρέσεως για την εμπρόθεσμη καταβολή του μισθίου.
6. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην Επιτροπή δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, € 380,00 Δεν γίνεται δεκτός κάποιος, στην δημοπρασία αν είναι οφειλέτης του Δήμου.
7. Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης οφείλει μέσα σε δέκα(10) ημέρες από την νομιμοποίηση των πρακτικών της δημοπρασίας από τη Ο.Ε, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης και να καταβάλλει το 20 % το μισθώματος που θα προκύψει από τη δημοπρασία και το υπόλοιπο μίσθωμα θα καταβληθεί σε δύο(2) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
8. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον τελευταίο πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
9. Για κανένα λόγο και καμιά περίπτωση ο Δήμος φέρει ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στον τελευταίο πλειοδότη ως και για τυχόν επιβράδυνση της νομ/σης των πρακτικών της δημοπρασίας ή απόρριψής τους από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Διοικ/κής Αρχής.
10. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ή συνολική υπομίσθωση ή μερική ή πρόσληψη σμείκτου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημάρχου.
11. Ο αριθμός των ζώων που μπορούν να εισαχθούν στο Λιβάδι θα ανέρχεται μέχρι τετρακόσια είκοσι πέντε (425) μόνο πρόβατα και σε περίπτωση που ο ενοικιαστής εισαγάγει γίδια προς βοσκή, εκτός των άλλων θα κηρύσσεται έκπτωτος καταβάλλοντας στον Δήμο δικαίωμα αυθαίρετης βοσκής το οποίο καθορίζεται στο πενταπλάσιο του ετήσιου μισθώματος.
12. Σε περίπτωση που μέρος ή ολόκληρη η έκταση του λιβαδιού αποψιλωθεί από πυρκαγιά ή άλλη αιτία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η έκταση θα κηρυχθεί αναδασωτέα και ο ενοικιαστής πρέπει αμέσως να απομακρύνει το κοπάδι του από το λιβάδι, χωρίς καμία αποζημίωση.
13. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το λιβάδι πριν από τις 20-10-2011 δεν του παρέχεται κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση δεν μπορεί να έχει ή να εγείρει κατά του Δήμου, ενώ ο Δήμος θα μπορεί χωρίς κανένα κώλυμα να χρησιμοποιεί το λιβάδι κατά βούληση.
14. Όλα τα έξοδα και τα τέλη σύνταξης του συμβολαίου ή του συμφωνητικού βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
15. Περίληψη της απόφασης να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
μας, καθώς και στον χώρο ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας και της
Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου μας για να λάβουν γνώση τυχόν
ενδιαφερόμενοι.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 15 Απριλίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email