Α.Ο.Ε. 23/11 ΟΡΟΙ διακήρυξης για εκμίσθωση λιβαδιού Ισιώματα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 4/ 11 -4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 23

Περίληψη: Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση λιβαδιού «Ισιώματα» της
Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του
Δήμου Σικυωνίων για το 2011.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. 5084/6-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1.Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
…………………………………………………………….……………………………………………………..…
Θ έ μ α 6ο
————————–
Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση λιβαδιού «Ισιώματα» της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2011», ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γεωργούσης Δημήτριος, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, έθεσε υπόψη την από 28-3-2011 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου μας σχετικά με τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για εκμίσθωση του λιβαδιού «Ισιώματα» της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου για το 2011.
Σύμφωνα με την παραπάνω Εισήγηση στην Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου, ο βοσκότοπος στην θέση ‘’Ισιώματα’’ έχει θεωρηθεί ως περίσσευμα βοσκής με την αριθμ. 165/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τ. Δήμου Στυμφαλίας και στο αριθμ. 869/29-3-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Κορίνθου παρέχονται πληροφορίες για τους όρους της Δημοπρασίας .

Στη συνέχεια εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη με την οποία θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την εκμίσθωση των παραπάνω βοσκοτόπων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Την εκμίσθωση του θερινού ποιμνιοστασίου “Ισιώματα” για την θερινή περίοδο του έτους 2011, από της υπογραφής του συμφωνητικού μέχρι την 30-11-2011, με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.

Β.- Καθορίζει τους όρους διακήρυξης και συντάσσει τη διακήρυξη για την εκμίσθωση του λιβαδιού «Ισιώματα» της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2011, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας ,ως εξής:

1. Προσδιορίζει τα όρια της έκτασης που θα νοικιαστεί ως εξής: Από ράχη Πικούνη, ευθεία γραμμή Γούβα Σπυρόπουλου, Χωράφι Κλωνή, ευθεία γραμμή χαράδρα, Τρία έλατα, Ορνεοφωλιά, κορυφογραμμή Ζήρειας, προς όριο Κυλλήνης, πλέπιθι, ευθεία γραμμή βράχος Κοτρώνι, προφήτης Ηλίας, Κιάφα μέχρι δρόμο Γράβιζες, ευθεία δρόμο προς Κοινότητα Μάννας, το οποίο ακολουθεί μέχρι το όριο αυτής, συνολικής έκτασης οχτώ χιλιάδες πενήντα πέντε ( 8.055) στρέμματα
2. Ορίζει ημέρα διενέργειας της Δημοπρασίας την 3η Μαϊου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30-11.30 στο Δημοτικό Κατάστημα από την νόμιμη Επιτροπή.
3. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί πλειοδότης ή μη επίτευξη της Δημοπρασίας, αυτή θα επαναληφθεί στις 10-5-2011 ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση μη επίτευξής της και πάλι, αυτή θα επαναληφθεί στις 17-5-2011 ημέρα Τρίτη . Και στις δύο επαναληπτικές ο τόπος και ο χρόνος που θα διενεργηθούν θα είναι ο ίδιος.
4. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία πλειοδότες πρέπει να είναι κατά κύριο πλειοδότης πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος.
5. Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των € 5.100,00.
6. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή υποχρεουμένου αλληλέγγυα και αδιαίρετα και παραιτουμένων των ευεργετημάτων της διηζήσεως και διαιρέσεως για την εμπρόθεσμη καταβολή του μισθίου.
7. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην Επιτροπή Δημοπρασίας γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού € 510,00.
8. Δεν γίνεται δεκτός κάποιος, στην δημοπρασία αν είναι οφειλέτης του Δήμου.
9. Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την νομιμοποίηση των πρακτικών Δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή , να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης και να καταβάλλει το 20 % του μισθώματος που θα προκύψει από τη δημοπρασία και το υπόλοιπο μίσθωμα θα καταβληθεί σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, διαφορετικά η εγγύηση που θα έχει κατατεθεί για την συμμετοχή του στη Δημοπρασία θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική απόφαση .
Στη συνέχεια θα ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή
του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της
δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια, και σε περίπτωση που δεν
παρουσιασθεί πλειοδότης ενέχονται και οι δύο για ολόκληρο το ποσό που έχει
προκύψει από τη δημοπρασία.
10. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον τελευταίο πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
11. Για κανένα λόγο και καμιά περίπτωση ο Δήμος φέρει ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στον τελευταίο πλειοδότη ως και για τυχόν επιβράδυνση της νομιμοποίησης των πρακτικών της δημοπρασίας ή απόρριψής τους από το αρμόδιο όργανο του Δήμου .
12. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ή συνολική υπομίσθωση ή η μερική ή πρόσληψη σμείκτου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημάρχου.
13. Ο αριθμός των ζώων που μπορούν να εισαχθούν στο Λιβάδι θα ανέρχεται μέχρι επτακόσια ογδόντα (780) μόνο πρόβατα και σε περίπτωση που ο ενοικιαστής εισαγάγει γίδια προς βοσκή, εκτός των άλλων θα κηρύσσεται έκπτωτος καταβάλλοντας στον Δήμο δικαίωμα αυθαίρετης βοσκής το οποίο καθορίζεται στο πενταπλάσιο του ετήσιου μισθώματος.
14. Σε περίπτωση που μέρος ή ολόκληρη η έκταση του λιβαδιού αποψιλωθεί από πυρκαγιά ή άλλη αιτία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή έκταση θα κηρυχθεί αναδασωτέα και ο ενοικιαστής πρέπει αμέσως να απομακρύνει το κοπάδι του από το λιβάδι, χωρίς καμία αποζημίωση.
15. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το λιβάδι πριν από τις 31-10-2011 δεν του παρέχεται κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση δεν μπορεί να έχει ή να εγείρει κατά του Δήμου, ενώ ο Δήμος θα μπορεί χωρίς κανένα κώλυμα να χρησιμοποιεί το λιβάδι κατά βούληση.
16. Όλα τα έξοδα και τα τέλη σύνταξης του συμβολαίου ή του συμφωνητικού βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
17. Περίληψη της απόφασης να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, καθώς και στον χώρο ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου και της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου μας για να λάβουν γνώση τυχόν ενδιαφερόμενοι.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 15 Απριλίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email