Α.Ο.Ε 227/11Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή τελών νεκροταφείου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20/18-11-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 227

Περίληψη: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή τελών νεκροταφείου
στην Τ.Κ. Παραδεισίου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 23377/11-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 1 . Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.-Παπαβασιλείου Νικόλαος «
6.-Ζαχαριάς Χρήστος «
………………………………………………………………………………………………….………….…………………
Θ έ μ α 31ο
—————————–
Στο 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ. Παραδεισίου», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής
το από 17-11-2011 έγγραφο-πρόταση του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Παραδεισίου περί αναπροσαρμογής τελών νεκροταφείου, δεδομένου ότι υπάρχει Κανονισμός λειτουργίας με την αριθμ 23/1995 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου και εξέθεσε ότι προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην αναπροσαρμογή των τελών του νεκροταφείου της Τοπικής Κοινότητας Παραδεισίου, απαιτείται σχετική εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ζ του Ν. 3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ζ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη σχετική εισήγηση της Τ.Κ. Παραδεισίου
Αποφασίζει ομόφωνα

Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή των τελών νεκροταφείου στην Τοπική Κοινότητα Παραδεισίου της Δημοτικής Ενότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων από 1-1-2012 όπως παρακάτω:

Τα δικαιώματα και τέλη χρήσεως του Νεκροταφείου να διαμορφωθούν όπως παρακάτω:
1. Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου εφ’ άπαξ καταβαλλόμενο ποσό € 100,00 .
2. Δικαιώματα σύστασης μονού τάφου εφ’ άπαξ καταβαλλόμενο ποσό € 60,00 .
3. Τέλος χρήσεως – διατηρήσεως παντός είδους τάφου από τον επόμενο χρόνο ποσό € 10,00 .
4. Χορήγηση άδειας ταφής, τέλος € 10,00

Β.- Η παραπάνω εισήγησή μας να αναρτηθεί στην πινακίδα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος από 18-11-2011 και για επτά (7) ημέρες μέχρι και 25-11-2011 προκειμένου να υποβληθούν εγγράφως προτάσεις ή παρατηρήσεις από κάθε ενδιαφερόμενο Φορέα ή δημότη.-

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 227 /2011 .
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Τσιάνος Ιωάννης
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18 Νοεμβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email