Α.Ο.Ε. 22/2011-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων του Δήμου κατά

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΔΑ 4ΑΘΒΩ1Θ-Δ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/11-4- 2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 22

Περίληψη: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων του Δήμου κατά
του Ματσιμάνη Παναγιώτη για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στη Δημοτική
Ενότητα Στυμφαλίας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. 5084/6-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
…………..……….….……………………………………………………………………….…………

Θ έ μ α 5ο
—————————

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων του Δήμου κατά του Ματσιμάνη Παναγιώτη για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας», ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γεωργούσης Δημήτριος, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, έθεσε υπόψη την από 23-11-2010 Γνωμοδότηση της Δικηγόρου Κορίνθου Παναγιώτας Επιβατινού σχετικά με άσκηση ενδίκων μέσων του Δήμου σε υπόθεση αυθαίρετης κατάληψης πρανούς τσιμενταύλακα από περίφραξη που τοποθέτησε ο κ. Ματσιμάνης Παναγιώτης , ο οποίος παρά τις ειδοποιήσεις του τ. Δήμου Στυμφαλίας δεν συμμορφώθηκε και εξέθεσε ότι πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου για να ασκήσει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ένδικα μέσα κατά του Ματσιμάνη Παναγιώτη.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου Κορίνθου κ. Επιβατινού Παναγιώτας, η οποία και γνωμοδότησε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 2 του Ν. 3852/2010.

ΑΔΑ 4ΑΘΒΩ1Θ-Δ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Να ασκηθούν τα ένδικα μέσα που θα κριθούν απαραίτητα κατά του Ματσιμάνη Παναγιώτη για αυθαίρετη κατάληψη πρανούς τσιμενταύλακα από περίφραξη που τοποθέτησε στην Τοπική Κοινότητα Καστανιάς (οικισμός Καρτέρι) της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας.

Β.- Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου, ως καθολικού διαδόχου του τ. Δήμου Στυμφαλίας, την κ. Επιβατινού Παναγιώτα για να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο μέσο κριθεί απαραίτητο ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά του Ματσιμάνη Παναγιώτη για αυθαίρετη κατάληψη πρανούς τσιμενταύλακα από περίφραξη που τοποθέτησε στην Τοπική Κοινότητα Καστανιάς (οικισμός Καρτέρι) της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας.
Επίσης να παραστεί, εκπροσωπήσει και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά την εκδίκαση της παραπάνω υπόθεσης οποτεδήποτε ορισθεί αυτή καθώς και σε κάθε τυχόν αναβολή της.
Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 1117864/2297/A0012/7-12-07 «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α , ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 .
Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18 Απριλίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email