Α.Ο.Ε. 20/2011-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από 3-11-2010 Αγωγή του Πάρλα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΔΑ 4ΑΓΘΩ1Θ-Τ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/11-4- 2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 20

Περίληψη: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από 3-11-2010 Αγωγή του Πάρλα
Γεωργίου κατά του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Κορίνθου για καταβολή αποζημίωσης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. 5084/6-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
…………..……….….……………………………………………………………………….…………

Θ έ μ α 3ο
—————————

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από 3-11-2010 Αγωγή του Πάρλα Γεωργίου κατά του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για καταβολή αποζημίωσης», ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γεωργούσης Δημήτριος, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, εξέθεσε ότι μετά την κοινοποίηση στο Δήμο την 17-1-2011 της από 3-11-2010 Αγωγής (Αποζημιώσεως) του Πάρλα Γεωργίου του Φιλίππου κατά του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με καταβολή ποσού € 2.300,80 ως αποζημίωσης , πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος για να παραστεί και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά την εκδίκαση της Αγωγής αυτής οποτεδήποτε ορισθεί ημέρα συζήτησης.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε τον ορισμό του Δικηγόρου της πόλης μας κ.Τασούλη Νικολάου.

ΑΔΑ 4ΑΓΘΩ1Θ-Τ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που
ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου τον κ. Τασούλη Νικόλαο για να παραστεί, εκπροσωπήσει και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά την εκδίκαση της από
3-11-2010 Αγωγής του Πάρλα Γεωργίου κατά του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για καταβολή ποσού ως αποζημίωσης, οποτεδήποτε ορισθεί ημέρα συζήτησης ή όποτε άλλοτε συζητηθεί η Αγωγή αυτή από αναβολή ή άλλη αιτία.
Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 1117864/2297/A0012/7-12-07 «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α , ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 .
Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18 Απριλίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email