Α.Ο.Ε. 146/11-Αναβολή λήψης απόφασης για καθορισμό όρων διακήρυξης για την εκτέλεση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/ 5-10-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 146

Περίληψη: Αναβολή λήψης απόφασης για καθορισμό όρων διακήρυξης για την εκτέλεση
του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Γονούσας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 20297/30-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 1 . Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.Παπαβασιλείου Νικόλαος «
6.-Ζαχαριάς Χρήστος « από το 10ο θέμα
……………………………………………………………………………………………………………………………

Θ έ μ α 20ο
————————-
Στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Γονούσας», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σταματόπουλος Σπυρίδων έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. 59 /2011 μελέτη της πρώην ΤΥΔΚ –Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης
Τοπικής Κοινότητας Γονούσας» προϋπολογισμού € 39.994,21 που είναι γραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2011 ( 135/5-4-2011 απόφ Δ.Σ. και αριθμ. 5366/11-4-2011 Εγκριτική) με προϋπολογισμό δαπάνης € 40.000,00, που θα εξοφληθεί από ΣΑΤΑ 2011 και πρότεινε
Την αναβολή συζήτησης του θέματος διότι δεν έχει χορηγηθεί μέχρι σήμερα
από τη Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου η άδεια εκτέλεσης έργου Αξιοποίησης Υδατικών πόρων στο Δήμο Σικυωνίων στη θέση «Κανάβη» της Τ.Κ. Γονούσας της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

 Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για καθορισμό όρων διακήρυξης
για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής
γεώτρησης Τ.Κ. Γονούσας», για επόμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 146/2011 .

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Τσιάνος Ιωάννης
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11 Οκτωβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email