Α.Ο.Ε. 14/11 Ορισμός Δικηγόρου σε Αγωγή Καραχοντζίτη Αθ. κατά Δήμου Στυμφαλίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3/4-3- 2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 14

Περίληψη: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή του Καραχοντζίτη Αθανασίου
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Στυμφαλίας κατά του Δήμου Στυμφαλίας
για καταβολή οφειλόμενου ποσού.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Μαρτίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την αριθμ. 2938/28-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος
2. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
4. Μπούκης Γεώργιος «
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6. Τσιάνος Ιωάννης «
7. Ζαχαριάς Χρήστος «
…………..……….….……………………………………………………………………….…………

Θ έ μ α 4ο
—————————

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή του Καραχοντζίτη Αθανασίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Στυμφαλίας κατά του Δήμου Στυμφαλίας για καταβολή οφειλόμενου ποσού», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εξέθεσε ότι μετά την κοινοποίηση στο Δήμο την 13-1-2011 της από 21-12-2010 Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Στυμφαλίας του Καραχοντζίτη Αθανασίου του Βασιλείου κ α τά του Δήμου Στυμφαλίας σχετικά με καταβολή οφειλόμενου ποσού € 11.808,00, πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος για να παραστεί και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά την εκδίκαση της Αγωγής αυτής την 17η Μαρτίου 2011.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου της πόλης μας κ. Ραυτοπούλου Κωνσταντίνας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε , τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Στυμφαλίας , την Ραυτοπούλου Κωνσταντίνα για να παραστεί, εκπροσωπήσει και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά την εκδίκαση της από 21-12-2010 Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Στυμφαλίας του Καραχοντζίτη Αθανασίου του Βασιλείου κ α τά του Δήμου Στυμφαλίας σχετικά με καταβολή οφειλόμενου ποσού € 11.808,00, που θα συζητηθεί την 17η Μαρτίου 2011 ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί η Αγωγή αυτή από αναβολή ή άλλη αιτία.

Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 120867/05 (ΦΕΚ – 1964 Β/30-12-2005) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α , ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Γεωργούσης Δημήτριος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Τσιάνος Ιωάννης
6. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 8 Μαρτίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email