Α.Ο.Ε. 13/11 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για διακίνηση αλληλογραφίας του Δήμου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3/4-3- 2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 13

Περίληψη: Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για διακίνηση αλληλογραφίας του Δήμου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Μαρτίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την αριθμ. 2938/28-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος
2. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
4. Μπούκης Γεώργιος «
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6. Τσιάνος Ιωάννης «
7. Ζαχαριάς Χρήστος «
…………..……….….……………………………………………………………………….…………

Θ έ μ α 3ο
—————————

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για διακίνηση αλληλογραφίας του Δήμου», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη την από 1-3-2011 Εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κιάτο 01 – 03 – 2011
Πληροφορίες: Ιωάννης Β. Γιαννούλας ΠΡΟΣ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέμα : Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.250,00 € από δημοτικά έσοδα για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά γραμματοσήμων διακίνησης αλληλογραφίας του Δήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) μπορεί με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (και μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ») να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα Δημοτικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφ όσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου .
Με την αριθ. 45/28-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ «Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3852/2010», στην παρ. 10 αυτής ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010, μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31-03-2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010».
Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 160 του ΚΔΚ προκύπτουν τα ακόλουθα:
Οι προϋπολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ του έτους 2010 ισχύουν για ένα το πολύ τρίμηνο ως ενιαίος προϋπολογισμός του νέου Δήμου, οι δε πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς 2010 θεωρούνται – με τον ποσοτικό περιορισμό που αναφέρεται στην παρούσα εγκύκλιο – ως πιστώσεις του νέου προϋπολογισμούς που μπορεί να διατίθεται από τα αρμόδια όργανα, τα έξοδα δε που θα αποφασισθεί να πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία αυτή, θα είναι έξοδα του προϋπολογισμού 2011.
Περαιτέρω δε το δωδεκατημόριο αποτελεί το 1/12 του αθροίσματος των πιστώσεων του ίδιου τετραψήφιου Κ.Α. του προϋπολογισμού 2010 όλων των καταργουμένων ΟΤΑ.
Για τους Δήμους Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού που συνενώθηκαν, είχαν εγγραφεί πιστώσεις «για ταχυδρομικά τέλη» σε βάρος των προϋπολογισμών Οικ. Έτους 2010, ως εξής:
Κ.Α. 00-6221. συνολική πίστωση 20.000,00 €
Κ.Α. 00-6221. συνολική πίστωση 5.000,00 €
Κ.Α. 00-6221.001 συνολική πίστωση 4.000,00 €
——————-
ΣΥΝΟΛΟ: 29.000,00 €

Ο Δήμος Σικυωνίων με την εκτίμηση των οικονομικών υπηρεσιών θα εξαντλήσει ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο του 2011 χωρίς να καταρτίσει προϋπολογισμό (που είναι και το ανώτατο όριο) και συνεπώς μπορεί να διαθέσει συνολικά πίστωση ύψους (29.000,00Χ1/12)= 2.416,67€ μηνιαίως Χ 3 Μήνες= 7.250,00 € από τον παρακάτω Κ.Α.00-6221. «Ταχυδρομικά τέλη».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Α.- Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 7.250,00 € στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Γεωργίας Κελλάρη του κλάδου ΥΕ1, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου, όπως και με την αριθ. 22/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει καθορισθεί ως Κωδικός δεκτικός προπληρωμής.

Β.- Την ψήφιση συνολικής πίστωσης 7.250,00 € από δημοτικά έσοδα σε βάρος του Κ.Α.00-6221. «Ταχυδρομικά τέλη» η οποία θα αποτελέσει πίστωση του νέου προϋπολογισμού Οικ. έτους 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις της αριθ. 45/28-12-2010 εγκυκλίου του ΥΠΕΣΑΗΔ, με σκοπό την διακίνησης της αλληλογραφίας του Δήμου
Γ.- Την εξουσιοδότηση της παραπάνω υπαλλήλου να διαχειρισθεί το ποσό των 7.250,00 € για την αγορά γραμματοσήμων που θα χρειασθούν για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου με την υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης .
Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959
Κιάτο 1 Μαρτίου 2011
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Εισηγητής Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Β. Γιαννούλας Βλάσιος Β. Γεωργίου

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που
ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 7.250,00 € στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Γεωργίας Κελλάρη του κλάδου ΥΕ1, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου, όπως και με την αριθ. 22/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει καθορισθεί ως Κωδικός δεκτικός προπληρωμής.

Β.- Ψηφίζει συνολική πίστωση 7.250,00 € από δημοτικά έσοδα σε βάρος του Κ.Α.
00-6221. «Ταχυδρομικά τέλη» η οποία θα αποτελέσει πίστωση του νέου προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις της αριθ. 45/28-12-2010 εγκυκλίου του ΥΠΕΣΑΗΔ, με σκοπό την διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.

Γ.- Εξουσιοδοτεί την παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 7.250,00 € για την αγορά γραμματοσήμων που θα χρειασθούν για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.
Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι την
4η Ιουνίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 32 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Γεωργούσης Δημήτριος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Τσιάνος Ιωάννης
6. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 8 Μαρτίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email