Α.Ο.Ε. 119/2011-Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΔΑ: 4Α8ΤΩ1Θ-ΨΧΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13/2-9-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 119

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 17227/26-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1 . Γεωργούσης Δημήτριος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.-Παπαβασιλείου Νικόλαος «
6.-Ζαχαριάς Χρήστος «
…………………………………………………………………………………………………………………..………
Θ έ μ α 10ο
——————–
Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη τις
αριθμ. 273, 412 και 413/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων μετά την τροποποίηση του Προϋπολογισμού με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).

ΑΔΑ: 4Α8ΤΩ1Θ-ΨΧΑ
Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν οι παρακάτω μελέτες προμηθειών από την Τεχνική Υπηρεσία:

1) Η αριθμ. 47/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρείας για «Καθαρισμό χειμάρρων» ποσού € 24.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6262.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

2) Η αριθμ. 4/2011 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ποσού € 8.635,91 σε βάρος του Κ.Α. 10-6634.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

3) Η αριθμ. 14/2011 μελέτη για «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών – φθορών ακίνητης περιουσίας του Δήμου» ποσού € 15.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-6661.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

4) Η αριθμ. 15/2011 μελέτη για «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών – παγκάκια – τραπεζόπαγκοι» ποσού € 15.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

5) Η αριθμ. 16/2011 μελέτη για «Προμήθεια ασυρμάτων VHF και παρελκομένων υλικών» ποσού € 7.994,05 σε βάρος του Κ.Α. 70-7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

6) Η αριθμ. 18/2011 μελέτη για «Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων » ποσού € 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7135.002 του προϋπολογισμού του Δήμου.

7) Η αριθμ. 31/2011 μελέτη για «Μεταφορές μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων» ποσού € 452.918,78 σε βάρος του Κ.Α. 15-6162.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

8) Η αριθμ. 39/2011 μελέτη της Τ.Υ. που αφορά «Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων» ποσού € 24.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-6261.001 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου

9) Η αριθμ. 40/2011 μελέτη για «Εργασίες συντήρησης Αστικού εξοπλισμού» ποσού € 24.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-6262.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

10) Η αριθμ. 44/2011 μελέτη για «Τεχνική υποστήριξη Μηχανογραφικού εξοπλισμού
(HARDWARE)» συνολικού ποσού € 20.600,00 σε βάρος των Κ.Α. 10-6265.001 (ποσού € 14.450,00) και 30-6265.001 (ποσού € 6.150,00) του προϋπολογισμού του Δήμου.

11) Η αριθμ. 46/2011 μελέτη για «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων» ποσού € 24.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 45-6262.003 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των παραπάνω πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από τροποποίηση του προϋπολογισμού, όσο και από μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΑΔΑ: 4Α8ΤΩ1Θ-ΨΧΑ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά τις αριθμ. 273, 412, 413/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και τις αριθμ. 2 και 4/2011 μελέτες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου και τις αριθμ. 14, 15, 16, 18, 31, 39, 40, 44 και 46/2011 μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. 70-6262.001
Καθαρισμός χειμάρρων € 24.600,00
Αριθμ. μελέτης 47/2011 Τ.Υ. και Π.Α.Υ 631/2011

Στον Κ.Α. 10-6634.001
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού € 8.635,91
Αριθμ. μελέτης 4/2011 Περιβαλ. και Π.Α.Υ 635/2011

Στον Κ.Α. 30-6661.001
«Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών – φθορών
ακίνητης περιουσίας του Δήμου» € 15.000,00
Αριθμ. Μελέτης: 14/2011 και Π.Α.Υ 630/2011

Στον Κ.Α. 35-7135.001
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών – παγκάκια – τραπεζόπαγκοι € 15.000,00
Αριθμ. Μελέτης:15/2011 και Π.Α.Υ 627/2011

Στον Κ.Α. 70-7135.001
Προμήθεια ασυρμάτων VHF και παρελκομένων υλικών» € 7.994,05
Αριθμ. μελέτης 16/2011 και Π.Α.Υ 632/2011

Στον Κ.Α. 70- 7135.002
Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων € 2.000,00
Αριθμ. μελέτης 18/2011 και Π.Α.Υ 633/2011

Στον Κ.Α. 15-6162.001
Μεταφορές μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων € 452.918,78
Αριθμ. Μελέτης: 31/2011 και Π.Α.Υ 626/2011

Στον Κ.Α. 30-6261.001
«Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων» € 24.600,00
Αριθμ. Μελέτης: 39/2011 και Π.Α.Υ 628/2011

Στον Κ.Α. 30-6262.001
«Εργασίες συντήρησης Αστικού εξοπλισμού» € 24.600,00
Αριθμ. Μελέτης: 40/2011 και Π.Α.Υ 629/2011

ΑΔΑ: 4Α8ΤΩ1Θ-ΨΧΑ

Στον Κ.Α. 10-6265.001
«Τεχνική υποστήριξη Μηχανογραφικού εξοπλισμού ( HARDWARE)» € 14.450,00
Αριθμ. Μελέτης: 44/2011 και Π.Α.Υ 637/2011

Στον Κ.Α. 30-6265.001
«Τεχνική υποστήριξη Μηχανογραφικού εξοπλισμού( HARDWARE)» € 6.150,00
Αριθμ. Μελέτης: 44/2011 και Π.Α.Υ 636/2011

Στον Κ.Α. 45-6262.003
«Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων € 24.600,00
Τοπικών Κοινοτήτων»
Αριθμ. Μελέτης: 46/2011 και Π.Α.Υ 634/2011

Στον Κ.Α. 30-7322.012
Για το έργο «Ανάπλαση ακινήτου στο Ο.Τ. 37α στη συμβολή
των οδών Αριστοτέλους, 28ης Οκτωβρίου και Κροκιδά στο Κιάτο» € 3.563,07
Σύμφωνα με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την
αριθμ.273/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Π.Α.Υ 638/2011

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 119/2011.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Τσιάνος Ιωάννης
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 5 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email