Α.Ο.Ε. 11/11 Ορισμός Δικηγόρου σε Προσφυγή ΣΚΟΣ κατά Δήμου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3/4-3- 2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 11

Περίληψη: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από 15-11-2010 Προσφυγή της ΣΚΟΣ-
ΑΣΕ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων
σχετικά με άρση απαλλοτρίωσης του ακινήτου της στο Κιάτο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Μαρτίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την αριθμ. 2938/28-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος
2. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
4. Μπούκης Γεώργιος «
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6. Τσιάνος Ιωάννης «
7. Ζαχαριάς Χρήστος «
…………..……….….……………………………………………………………………….…………

Θ έ μ α 1ο
—————————

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από
15-11-2010 Προσφυγή της ΣΚΟΣ-ΑΣΕ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με άρση απαλλοτρίωσης του ακινήτου της στο Κιάτο», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εξέθεσε ότι μετά την κοινοποίηση στο Δήμο την 13-1-2011 της από 15-11-2010 Προσφυγής της Εταιρείας με την επωνυμία «Συνεταιριστική Κορινθιακής Σταφίδας – Ανώνυμη Συνεταιριστική Εταιρεία» (ΣΚΟΣ-ΑΣΕ) ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά 1.του Δήμου Σικυωνίων και 2. του Ελληνικού Δημοσίου, σχετικά με ακύρωση της αριθμ. 175/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και άρση απαλλοτρίωσης του ακινήτου της στο Κιάτο,
πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος για να παραστεί και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά τη συζήτηση της Προσφυγής αυτής την 17η Μαρτίου 2011.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τον ορισμό του Δικηγόρου Κορίνθου κ. Σκλήρη Αναστασίου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που
ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου τον Δικηγόρο Κορίνθου κ. Σκλήρη Αναστάσιο για να παραστεί, εκπροσωπήσει και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά την εκδίκαση της από 15-11-2010 Προσφυγής της Εταιρείας με την επωνυμία «Συνεταιριστική Κορινθιακής Σταφίδας – Ανώνυμη Συνεταιριστική Εταιρεία» (ΣΚΟΣ-ΑΣΕ) ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά 1.του Δήμου Σικυωνίων και 2. του Ελληνικού Δημοσίου, σχετικά με ακύρωση της αριθμ. 175/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και άρση απαλλοτρίωσης του ακινήτου της στο Κιάτο,
που θα συζητηθεί την 17η Μαρτίου 2011 ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί η Προσφυγή αυτή από αναβολή ή άλλη αιτία.

Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 120867/05 (ΦΕΚ – 1964 Β/30-12-2005) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α , ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Γεωργούσης Δημήτριος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Τσιάνος Ιωάννης
6. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 8 Μαρτίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email