Αντιδήμαρχοι

Με τις  409, 410/2019 και 195, 196, 197, 198, 398/2020 Αποφάσεις Δημάρχου ορίζονται οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σικυωνίων και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ως εξής:

1) Σώκος Δημήτριος του Χαραλάμπους, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2020 έως και 31/8/2021, υπεύθυνος για θέματα Διοικητικών Υπηρεσιών, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσολάκο Γεώργιο.

2) Τσολάκος Γεώργιος του Σωτηρίου,  Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2020 έως και 31/8/2021, υπεύθυνος για τα θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Σώκο Δημήτριο.

3) Σαρχάνης Κωνσταντίνος του Παρασκευά, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2020 έως και 31/8/2021, υπεύθυνος για τα θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Τσολάκος Γεώργιος και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.Σαρχάνη Κωνσταντίνο του Παρασκευά.

4) Θελερίτης Γεώργιος  του  Αλεξίου  κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01/09/2020 έως και 31/08/2021, υπεύθυνος για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιόγκα Νικόλαο του Μιχαήλ.

5) Τσιόγκας Νικόλαος του Μιχαήλ, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01/09/2020 έως και 31/08/2021, υπεύθυνος για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Θελερίτη Γεώργιο.

6) Δομετίου Βασίλειος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/1/2021 έως και 31/12/2021, υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν στο συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και του μεταβιβάζονται όλες οι προ­βλεπόμενες από τη νομοθεσία αρμοδιότητες. Επιπρόσθετα του ανατίθεται η εύρυθμη  λειτουργία αποκομιδής των απορριμμάτων.

7) Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στην οποία δεν θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 11/3/2020 έως και 11/3/2021, υπεύθυνη για θέματα που αφορούν τον τομέα αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, όπως αναλύονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της μεταβιβάζουμε όλες τις προ­βλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης της.