Αντιδήμαρχοι

Με τις  184, 185, 186, 187, 188, 403 kai 404/2022  Αποφάσεις Δημάρχου ορίζονται οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σικυωνίων και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ως εξής:

1) Σώκος Δημήτριος του Χαραλάμπους, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2022 έως και 31/12/2023, υπεύθυνος για θέματα Διοικητικών Υπηρεσιών, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσολάκο Γεώργιο.

2) Τσολάκος Γεώργιος του Σωτηρίου,  Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2022 έως και 31/12/2023, υπεύθυνος για θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματισμού, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Μυττά Ιωάννη.

3) Σαρχάνης Κωνσταντίνος του Παρασκευά, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2022 έως και 31/12/2023, υπεύθυνος για τα θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Σώκο Δημήτριο.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Τσολάκος Γεώργιος και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μυττά Ιωάννη.

4) Θελερίτης Γεώργιος  του  Αλεξίου  κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022, υπεύθυνος για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Κουτρέτση Σπυρίδωνα.

5) Κουτρέτσης Σπυρίδων του Κων/νου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01/09/2022 έως και 31/12/2023, υπεύθυνος για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Θελερίτη Γεώργιο.

6) Δομετίου Βασίλειος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/1/2023 έως και 31/12/2023, υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν: 1. την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων. 2. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μυττάς  Ιωάννης.

7) Μυττάς Ιωάννης του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2022 έως και 31/12/2023,υπεύθυνο για θέματα Καθημερινότητας, Ποιότητας Ζωής και Πρωτογενούς Τομέα, και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.

8) Αλεξόπουλος Βασίλειος του Γεράσιμου,  Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/1/2023 έως και 31/12/2023, υπεύθυνος για θέματα  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μυττάς Ιωάννης.

9) Αναθέτουμε, μέχρι τέλους της Δημοτικής Περιόδου, χωρίς αμοιβή, στο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων κ.  Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική του Παναγιώτη την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου που αφορούν τον τομέα αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, όπως αναλύονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006.

10) Με την 220/2022 απόφαση Δημάρχου ορίσθηκε η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μπουζιάνη –Τσαντίλα  Βασιλική του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στην οποία   δεν θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από από   06-10-2022  έως και 30-3-2023, υπεύθυνη για θέματα  Πολιτικής Προστασίας  της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.