Αντιδήμαρχοι 2013

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α∆Α:ΒΕΦΧΩ1Θ-64Λ ∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 1

Ο ∆ήµαρχος έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87
του άρθρου 97.
Α 7-6-2010) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006.
3. Την ανάγκη εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

I. Ορίζουµε τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως Α-
ντιδηµάρχους του ∆ήµου Σικυωνίων και τους µεταβιβάζουµε αρµοδιότητες ως εξής:
Α. Τον κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου, Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Σικυωνίων, µε θητεία από 1/1/2013 έως και 31/12/2013, υπεύθυνο για θέµατα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, ∆ιοίκησης – ∆ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού και του µεταβιβάζουµε όλες τις προβλεπόµενες από τη Νοµοθεσία αρµοδιότητες που αφορούν τους τοµείς ευθύνης του.
Στον οριζόµενο Αντιδήµαρχο µεταβιβάζουµε την αρµοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Σικυωνίων.
Μεταβιβάζουµε επίσης και την αρµοδιότητα να εκπροσωπεί το ∆ήµο στα ∆ικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρµοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόµο.
Επιπρόσθετα του µεταβιβάζουµε τις αρµοδιότητες για: 1. Την τέλεση Πολιτικών Γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Σικυωνίων.
2. Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Σικυωνίων.
3. Την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 4. Την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισµοί, πληµµύρες, χιόνια κλπ)
στη ∆ηµοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους Αντιδηµάρχους και υπηρεσίες.
5. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται µε τα Τοπικά Συµβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέµατα που ανακύπτουν και να εισηγείται στο ∆ήµαρχο και στους καθ’ ύλη αρµόδιους Αντιδηµάρχους.
6. Την υπογραφή των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής των δαπανών,οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, πλην των Βεβαιωτικών Καταλόγων και των συµβάσεων που συνάπτει ο ∆ήµος.

Αναθέτουµε στον ανωτέρω οριζόµενο Αντιδήµαρχο την υπογραφή την υπογραφή των πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών, καθώς και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, την έκδοση βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας και αγροτικής απασχόλησης των δηµοτών της ∆ηµοτικής Ενότητας Σικυωνίων και οποιοδήποτε πιστοποιητικού, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου µη ρητώς κατονοµαζόµενου στην παρούσα, αλλά συναφούς των αρµοδιοτήτων και εξουσιών που του µεταβιβάζονται.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου όλες τις ανωτέρω αρµοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Πανάγου Αθανάσιος .

Β. Τον κ. Πανάγου Αθανάσιο του Παναγιώτη, Αντιδήµαρχο του
∆ήµου Σικυωνίων, µε θητεία από 1/1/2013 έως και 31/10/2013, υπεύθυνο για θέµατα Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισµού και του µεταβιβάζουµε όλες τις προβλεπόµενες από τη Νοµοθεσία αρµοδιότητες που αφορούν τους τοµείς ευθύνης του.
Στον ανωτέρω Αντιδήµαρχο µεταβιβάζουµε την αρµοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών και να µεριµνά για την τήρηση των µέτρων και κανόνων ασφαλείας κατά τη λειτουργία τους.
Μεταβιβάζουµε επίσης σε αυτόν και την αρµοδιότητα να εκπροσωπεί το ∆ήµο στα ∆ικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρµοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόµο.
Επιπρόσθετα του µεταβιβάζουµε τις αρµοδιότητες για: 1. Το συντονισµό και τη λειτουργία του γραφείου κίνησης των πάσης φύ-
σεως οχηµάτων του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων για την νόµιµη κίνηση των οχηµάτων στους τοµείς αρµοδιότητάς του.
2. Τον έλεγχο της λειτουργίας των αποθηκών του ∆ήµου που περιέχουν εργαλεία – ανταλλακτικά που χρησιµοποιούνται στην καθαριότητα και το πράσινο.
3. Την αποµάκρυνση από δηµοτικούς δρόµους και κοινόχρηστους χώρους του Κιάτου και των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου, των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία.
4. Την καλή λειτουργία του ηλεκτροφωτισµού των Τοπικών Κοινοτήτων, σε συνεργασία µε το ∆ήµαρχο.
5. τον εντοπισµό και καταγραφή σε συνεργασία µε τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των κατά τόπους προβληµάτων και την άµεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουµένων έργων και εργασιών.
Αναθέτουµε στον ανωτέρω οριζόµενο Αντιδήµαρχο την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής. Ο Αντιδήµαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρµοδιοτήτων που του µεταβιβάζονται.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου όλες τις ανωτέρω αρµοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Μπούκης Γεώργιος.

Γ. Τον κ. Μπούκη Γεώργιο του Μάρκου, Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Σικυωνίων, µε θητεία από 1/1/2013 έως και 31/12/2013, υπεύθυνο για
θέµατα: 1. Αγροτικής Ανάπτυξης, 2. Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, 3. ∆ιαφάνειας, 4. Αθλητισµού και Νέας Γενιάς,
και του µεταβιβάζουµε όλες τις προβλεπόµενες από τη Νοµοθεσία αρµοδιότητες που αφορούν τους τοµείς ευθύνης του.
Στον ανωτέρω οριζόµενο Αντιδήµαρχο µεταβιβάζουµε την αρµοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν.
Μεταβιβάζουµε επίσης σε αυτόν και την αρµοδιότητα να εκπροσωπεί το ∆ήµο στα ∆ικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρµοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόµο.
Ο Αντιδήµαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρµοδιοτήτων που του µεταβιβάζονται.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου όλες τις ανωτέρω αρµοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Σωτηρόπουλος Ιωάννης.
II. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να
ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Σωτηρόπουλος Ιωάννης και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Πανάγου Αθανάσιο.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το Νόµο και να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Κιάτο 2 Ιανουαρίου 2013

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email