Ορισμός Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:21166

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 240
Ο Δήμαρχος
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006.
3. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καρακούση Ευάγγελο του Βλασίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01/09/2014 έως και 31/12/2015, υπεύθυνο για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.
Στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
Μεταβιβάζουμε επίσης σε αυτόν και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.
Επιπρόσθετα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:
1) Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
2) Τον εντοπισμό και καταγραφή σε συνεργασία με τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
3) Την υπογραφή παραχωρητηρίων, άδειών κατασκευής και ανα¬καίνισης τάφων των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας.
4) Τη χορήγηση αδειών διαφημίσεων και χρήσης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ. στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
5) Την επίβλεψη και έλεγχο των κανόνων κατάληψης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων (σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος) στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
6) Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και καταστήματα ψυχαγωγικών παιχνιδιών Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
7) Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
8) Την μέριμνα της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Στυμφαλίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
9) Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας για όλα τα τοπικά θέματα που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Αναθέτουμε στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο την υπογραφή των πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας, καθώς και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, την έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και αγροτικής απασχόλησης και οποιουδήποτε πιστοποιητικού, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφές των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φιακάς Παναγιώτης του Ιωάννη.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.-

Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο
2. Δ.Ε. Φενεού
3. Δ.Ε. Στυμφαλίας
4. Υπηρεσίες του Δήμου
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email

Ορισμός Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Φενεού

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:21165

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.239
Ο Δήμαρχος
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006.
3. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φιακά Παναγιώτη του Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01/09/2014 έως και 31/08/2015, υπεύθυνο για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.
Στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Φενεού.
Μεταβιβάζουμε επίσης σε αυτόν και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.
Επιπρόσθετα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:
1) Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Φενεού.
2) Τον εντοπισμό και καταγραφή σε συνεργασία με τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
3) Την υπογραφή παραχωρητηρίων, άδειών κατασκευής και ανα¬καίνισης τάφων των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Φενεού.
4) Τη χορήγηση αδειών διαφημίσεων και χρήσης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ. στη Δημοτική Ενότητα Φενεού.
5) Την επίβλεψη και έλεγχο των κανόνων κατάληψης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων (σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος) στη Δημοτική Ενότητα Φενεού.
6) Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και καταστήματα ψυχαγωγικών παιχνιδιών Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Φενεού.
7) Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φενεού.
8) Την μέριμνα της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Φενεού, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
9) Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φενεού για όλα τα τοπικά θέματα που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Αναθέτουμε στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο την υπογραφή των πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Φενεού, καθώς και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, την έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και αγροτικής απασχόλησης και οποιουδήποτε πιστοποιητικού, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφές των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρακούσης Ευάγγελος του Βλασίου.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.-

Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο
2. Δ.Ε. Φενεού
3. Δ.Ε. Στυμφαλίας
4. Υπηρεσίες του Δήμου
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email

Αντιδήμαρχοι Δ.Ε. Στυμφαλίας – Φενεού

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘ. 5

Ο ∆ήµαρχος έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87
διατάξεις του άρθρου 97.
Α 7-6-2010) σε συνδυασµό µε τις
2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006.
3. Την ανάγκη εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζουµε τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως
Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Σικυωνίων και τους µεταβιβάζουµε αρµοδιότητες ως εξής:

Α. Τον κ. Θελερίτη Γεώργιο του Αλεξίου, κατά τόπον
Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική Ενότητα Στυµφαλίας του ∆ήµου Σικυωνίων, µε άµισθη θητεία από 1/1/2013 έως και 31/8/2014 υπεύθυνο για θέµατα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θέµατα Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Νέας Γενιάς και του µεταβιβάζουµε όλες τις προβλεπόµενες από τη Νοµοθεσία αρµοδιότητες που αφορούν τους τοµείς ευθύνης του.
Στον οριζόµενο Αντιδήµαρχο µεταβιβάζουµε την αρµοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Στυµφαλίας.
Μεταβιβάζουµε επίσης σε αυτόν και την αρµοδιότητα να εκπροσωπεί το ∆ήµο στα ∆ικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρµοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόµο .
Επιπρόσθετα του µεταβιβάζουµε τις αρµοδιότητες για: 1. την τέλεση Πολιτικών Γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Στυµφαλίας.
2. τον εντοπισµό και καταγραφή σε συνεργασία µε τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των κατά τόπους προβληµάτων και την άµεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουµένων έργων και εργασιών.
3. την υπογραφή παραχωρητηρίων, αδειών κατασκευής και ανακαίνισης
τάφων των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Στυµφαλίας.
4. τη χορήγηση αδειών διαφηµίσεων και χρήσης πεζοδροµίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ. στη ∆ηµοτική Ενότητα Στυµφαλίας.
5. την επίβλεψη και έλεγχο των κανόνων κατάληψης πεζοδροµίων, κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων (σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος) στη ∆ηµοτική Ενότητα Στυµφαλίας.
6. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και καταστήµατα ψυχαγωγικών παιχνιδιών Τοπικών Κοινοτήτων στη ∆ηµοτική Ενότητα Στυµφαλίας .
7. τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Στυµφαλίας.
8. την µέριµνα της αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών (σεισµοί, πληµµύρες, χιόνια κλπ) στη ∆ηµοτική ενότητα Στυµφαλίας, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους Αντιδηµάρχους και υπηρεσίες.
9. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται µε τα Τοπικά Συµβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Στυµφαλίας για όλα τα τοπικά θέµατα που ανακύπτουν και να εισηγείται στο ∆ήµαρχο και στους καθ’ ύλη αρµόδιους Αντιδηµάρχους.
Αναθέτουµε στον οριζόµενο Αντιδήµαρχο την υπογραφή των πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών της ∆ηµοτικής Ενότητας Στυµφαλίας, καθώς και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, την έκδοση βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας και αγροτικής απασχόλησης και οποιουδήποτε πιστοποιητικού, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου µη ρητώς κατονοµαζόµενου στην παρούσα, αλλά συναφές των αρµοδιοτήτων και εξουσιών που του µεταβιβάζονται.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου όλες τις ανωτέρω αρµοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Κουτρέτσης Σπυρίδωνας του Κωνσταντίνου.

Β. Τον κ. Κουτρέτση Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, κατά
τόπον Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική Ενότητα Φενεού του ∆ήµου Σικυωνίων, µε άµισθη θητεία από 1/1/2013 έως και 31/10/2013, υπεύθυνο για θέµατα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θέµατα Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Νέας Γενιάς και του µεταβιβάζουµε όλες τις προβλεπόµενες από τη Νοµοθεσία αρµοδιότητες που αφορούν τους τοµείς ευθύνης του.
Στον ανωτέρω οριζόµενο Αντιδήµαρχο µεταβιβάζουµε την αρµοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Φενεού.
Μεταβιβάζουµε επίσης σε αυτόν και την αρµοδιότητα να εκπροσωπεί το ∆ήµο στα ∆ικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρµοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόµο.

Επιπρόσθετα του µεταβιβάζουµε τις αρµοδιότητες για: 1. την τέλεση Πολιτικών Γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Φενεού.
2. τον εντοπισµό και καταγραφή σε συνεργασία µε τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των κατά τόπους προβληµάτων και την άµεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουµένων έργων και εργασιών.
3. την υπογραφή παραχωρητηρίων, άδειών κατασκευής και ανακαίνισης τάφων των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Φενεού.
4. τη χορήγηση αδειών διαφηµίσεων και χρήσης πεζοδροµίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ. στη ∆ηµοτική Ενότητα Φενεού.
5. την επίβλεψη και έλεγχο των κανόνων κατάληψης πεζοδροµίων, κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων (σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος) στη ∆ηµοτική Ενότητα Φενεού.
6. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και καταστήµατα ψυχαγωγικών παιχνιδιών Τοπικών Κοινοτήτων στη ∆ηµοτική Ενότητα Φενεού .
7. τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Φενεού.
8. την µέριµνα της αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών (σεισµοί, πληµµύρες, χιόνια κλπ) στη ∆ηµοτική ενότητα Φενεού, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους Αντιδηµάρχους και υπηρεσίες.
9. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται µε τα Τοπικά Συµβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Φενεού για όλα τα τοπικά θέµατα που ανακύπτουν και να εισηγείται στο ∆ήµαρχο και στους καθ’ ύλη αρµόδιους Αντιδηµάρχους.
Αναθέτουµε στον οριζόµενο Αντιδήµαρχο την υπογραφή των πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών της ∆ηµοτικής Ενότητας Φενεού, καθώς και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, την έκδοση βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας και αγροτικής απασχόλησης και οποιουδήποτε πιστοποιητικού, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου µη ρητώς κατονοµαζόµενου στην παρούσα, αλλά συναφές των αρµοδιοτήτων και εξουσιών που του µεταβιβάζονται.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου όλες τις ανωτέρω αρµοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Θελερίτης Γεώργιος του Αλεξίου.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το Νόµο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.-
Κιάτο 2 Ιανουαρίου 2013

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΩ1Θ-Μ2Λ

 

Print Friendly, PDF & Email