Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Σικυωνίων

Αποφάσεις Δημάρχου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 9171

   Απόφαση Δημάρχου αριθ. 218

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  3. Το αριθμ.πρωτ:162001/17-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Πρόγνωση καιρικών φαινομένων».
  4. Tων προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών φαινομένων.

 

Αποφασίζουμε

 

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Σικυωνίων την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, για προληπτικούς λόγους ασφάλειας των μαθητών, λό­γω των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων, που πιθανόν να επηρεάσουν και τον Δήμο Σικυωνίων.

 

 

                                                                         Κιάτο  17-9-2020

               

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

         Κοινοποίηση:

  1. Σχολικές Μονάδες
  2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
  3. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

 

 

Print Friendly, PDF & Email