Απόφαση Αναπλήρωσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 22508

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμ. 282
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την παρ. 1 και 5 του άρθρου 100 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά-στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51Α/29.3.2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων ορ-γανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια», οι οποίες με το άρ-θρο 51 παρ.1 περ. δ του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α/ 23.12.2010) επεκτάθηκαν και εφαρμόζονται και για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονά-δων των Δήμων.

3. Τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου και τους προβλεπόμενους κλάδους για την επιλογή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

4. Το γεγονός απουσίας του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ασημακόπουλου Θεόδωρου, λόγω κανονικής αδείας, από 16/09/2013 μέχρι και 04/10/2013.

5. Το γεγονός ότι, από τους υπηρετούντες προϊσταμένους των Τμημάτων της ανω-τέρω Διεύθυνσης, πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την αναπλήρωση Προϊ-σταμένου Διεύθυνσης μόνο η προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασί-ας, Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γκαβάγια Γεωργία του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ΄.

6. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
· Ορίζουμε αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών την κ. Γκαβάγια Γεωργία του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, για το χρονικό διάστημα από 18/09/2013 μέχρι και 04/10/2013, κατά το οποίο ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ. Ασημακόπουλος Θεόδωρος θα απουσιάζει λό-γω κανονικής αδείας απουσίας.
· Η ανωτέρω υπάλληλος θα έχει όλες τις αρμοδιότητες και θα ασκεί όλα τα καθή-κοντα προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτά περι-γράφονται στην 6/2012 προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου.

Κιάτο 18 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Οριζόμενη Υπάλληλο
2. Υπηρεσίες του Δήμου για ενημέρωση

Print Friendly, PDF & Email