ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 6 ΜΑΪΟΥ 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3439

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών

Ο Δήμος Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 49/2020 (ΑΔΑ: 6ΙΖΖΩ1Θ-Ξ1Ρ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 46236/24-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΖΙΥΟΡ1Φ-ΝΓ1) απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου – εργατών γενικών καθηκόντων (υδρονομέων) κατηγορίας ΥΕ17, προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την κάλυψη αναγκών ασφαλούς και ακίνδυνης λειτουργίας των κλειστών υπό πίεση αγωγών στην Υπηρεσία Άρδευσης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Τοπική

Κοινότητα

Αριθμός Υδρονομέων

Διάρκεια Αρδευτικής Περιόδου

Είδος Απασχόλησης

(πλήρης ή Μερική)

ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ

1

01-6-2020 / 31-7-2020

πλήρης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (υδρονομέων) ΥΕ 17

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

  2. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης.

  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Σικυωνίων (Δ/νση: Γ.Γεννηματά 2, ισόγειο, τηλ.:27423-60148) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και αρμόδια για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βλάσιος Γεωργίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

AITHSH

Print Friendly, PDF & Email