ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Κιάτο  16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           Αριθ. Πρωτ:  5988

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .

Ο Δήμος Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 85/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 97653/15-6-2021 απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου – εργατών γενικών καθηκόντων (υδρονομέων) κατηγορίας ΥΕ17, προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την κάλυψη αναγκών ασφαλούς και ακίνδυνης λειτουργίας των κλειστών υπό πίεση αγωγών στην Υπηρεσία Άρδευσης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

 

Κοινότητες Αριθμός Υδρονομέων Διάρκεια Αρδευτικής Περιόδου Είδος Απασχόλησης

(πλήρης ή Μερική)

 

ΛΑΥΚΑΣ -ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

 

1 01-6-2021 / 15-10-2021 πλήρης

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (υδρονομέων) ΥΕ 17 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

(άρθρο 5  παρ. 2 του Ν. 2527/97).

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με συν/να όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σικυωνίων, Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ 20200- Κιάτο, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα υπόψιν κ. Γεωργίου Βλάσιου (τηλ. επικοινωνίας: 27423-60148).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Σπυρίδων  Π. Σταματόπουλος

 

ΑΙΤΗΣΗ

Print Friendly, PDF & Email