ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προκυρήξεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Κιάτο  06 Οκτωβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                           Αριθ. Πρωτ: 10047

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν. 3584/07

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ.254/28-9-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού   δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 και της περ.. ιε΄ 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (Α΄234), με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης στελέχωσης της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2  του άρθρου εικοστού τέταρτου  της από 14-3-2020 Π.Ν.Π (Α΄64).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Κωδικός θέσης  

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας  

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
 

 

100

 

Διεύθυνση Οικονομικών

 

Κιάτο

 

 

ΠΕ Οικονομικού-Διοικητικού

Από την υπογραφή της σύμβασης

Για δύο μήνες

 

 

1

 

101

 

Διεύθυνση Οικονομικών

Κιάτο ΤΕ Οικονομικού-Διοικητικού  

Από την υπογραφή της σύμβασης

Για δύο μήνες

 

1

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

 

100

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, και β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
 

 

101

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπήςή  πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  και β)  γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους, πρόσφατης έκδοσης.
  3. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ημέρα ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σικυωνίων και μέχρι πλήρωσης των θέσεων .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν στο Δήμο Ηλεκτρονικά στην Δ/νση  (e-mail: d-sikyon@otenet.gr) , κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα 2742360148 (κ. Γεωργίου) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σικυωνίων Γ.Γεννηματά 2 Κιάτο Τ.Κ 20200.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης  στην ηλεκτρονική σελίδα (www.kiato.gov.gr) .

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σικυωνίων προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο  φορέα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & α.α

Ο αναπληρωτής του

 Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Print Friendly, PDF & Email