ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 14 Μαΐου 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3667

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν. 3584/07

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η΄ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθ. 74/24-3-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 και τις από 11/3/2020 (ΦΕΚ 55Α/11-3-2020) , 14/3/2020 (ΦΕΚ 64Α/14-3-2020) και την από 20-3-2020 Π.Ν.Π (Φ.Ε.Κ 68/20-3-2020Τ.Α’ ) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

100

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Κιάτο

Εργάτες Καθαριότητας

Τέσσερις (4) μήνες

4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997).

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους, πρόσφατης έκδοσης.

  3. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι:

Α. Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Β. Ως προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού με 4μηνη απασχόληση εξαιρούμε από τη δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σικυωνίων και μέχρι πλήρωσης των θέσεων .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα 2742360159 (κ. Φαρμάκης ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σικυωνίων Γ.Γεννηματά 2 Κιάτο Τ.Κ 20200.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο Δήμο (κ.Φαρμάκης) ή από την ηλεκτρονική σελίδα (www.kiato.gov.gr)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σικυωνίων προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & α.α

Ο αναπληρωτής του

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 4ΜΗΝΑ 2020(1)

Print Friendly, PDF & Email