ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αριθμ. Πρωτ.:10609

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                Κιάτο: 09.09.2019

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2

Τ.Κ.: 202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Γ. Κόλλια-Κ. Πέππα-Κ. Γεωργούλια

Τηλ.: 27423 60114, 2742360104, 27423 60118

Fax : 27420 23562

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 1337/1983

Ο Δήμος Σικυωνίων καλεί τους ιδιοκτήτες των οποίων τ’ ακίνητα έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1337/1983  και βρίσκονται εντός της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης της κοινότητας Κιάτου, όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα και τους πίνακες πράξης εφαρμογής που κυρώθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 360011/6713/2018/27.02.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, να προσέλθουν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά, αριθμός 2, 1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να λάβουν γνώση των αναρτημένων πινάκων επικειμένων της ως άνω πολεοδομικής ενότητας.

Στους πίνακες καταγράφονται δέντρα, φυτείες, μανδρότοιχοι, συρματοπλέγματα, φρέατα και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές σε ιδιοκτησίες που με την πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης μεταβάλλουν ιδιοκτήτη.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, εφόσον συντρέχει λόγος, να υποβάλουν ένσταση στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά τυχόν διαφορές επί των ήδη καταγεγραμμένων επικειμένων σε είδος, ποσότητα και κατηγορία.
Σε περίπτωση που η ένσταση αφορά σε μόνιμες κατασκευές απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία θα αποδεικνύεται η νομιμότητα ανέγερσής τους, όπως στέλεχος οικοδομικής άδειας, διάγραμμα κάλυψης, τεχνική έκθεση, φωτογραφίες   κλπ.

Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ανάρτησης εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών μετά την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στις εφημερίδες (12.09.2019).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Print Friendly, PDF & Email