Αναβολή απόφασης για ενδικα μέσα κατά Μπόκου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 23/28-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 326

Περίληψη: Αναβολή λήψης απόφασης επί αίτησης Μπόκου Παύλου σχετικά με Ανάκληση της αριθμ.
97/27-4-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί άσκησης Ενδίκων βοηθημάτων
κατά των αδελφών Μπόκου λόγω κατάληψης κοινοτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα
Καλλιάνων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 29871/24-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1. Γεωργούσης Δημήτριος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος
3.-Παπαβασιλείου Νικόλαος «
4.-Τσιάνος Ιωάννης «
5.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος ……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 8ο
——————–
Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης επί αίτησης Μπόκου Παύλου σχετικά με ανάκληση της αριθμ. 97/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί άσκησης Ενδίκων βοηθημάτων κατά των αδελφών Μπόκου λόγω κατάληψης κοινοτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιάνων», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 9-11-2012 Aίτηση του Μπόκου Παύλου του Βασιλείου σχετικά με ανάκληση της αριθμ. 97/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί άσκησης Ενδίκων βοηθημάτων κατά των αδελφών Μπόκου λόγω κατάληψης κοινοτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιάνων, για λόγους που εκτέθηκαν προφορικά .

Ζαχαριάς Χρήστος: Στις Τοπικές Κοινότητες δεν υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο. Εφόσον δεν έχουν προσκομισθεί συμβόλαια, προτείνω να προχωρήσει η διαδικασία και να αποδειχθεί στο Δικαστήριο η πραγματική κατάσταση, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, με μαρτυρίες των κατοίκων.

Σωτηρόπουλος Ιωάννης: Να ζητηθούν τίτλοι ιδιοκτησίας. Τι άλλαξε από την ημέρα που πήραμε την απόφαση για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά των αδελφών Μπόκου λόγω κατάληψης κοινοτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιάνων ;

Ύστερα από το παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι πέντε (5) υπέρ κατά μιας (1) λευκής του κ. Παπαβασιλείου Νικολάου

A.- Αναβάλλει τη λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της αριθμ. 97/27-4-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης άσκησης Ενδίκων βοηθημάτων κατά των αδελφών Μπόκου λόγω κατάληψης κοινοτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιάνων και ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για το σκοπό αυτό.

Β.- Αποστέλλει την υπόθεση αυτή στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, προκειμένου να μας υποβάλει σύντομα εισήγηση (κατόπιν αυτοψίας που θα διενεργήσει ή κατόπιν συνεργασίας με τις υπηρεσίες στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας με την αποστολή πρόσφατης απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλλιάνων) για την Ανάκληση ή όχι της αριθμ. 97/27-4-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 326/2012
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 28 Δεκεμβρίου 2012
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email