Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε Νικόλαο Παπαβασιλείου

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 17

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘ.: 4 Ο ∆ήµαρχος

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄138/16.06.2011).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/08.06.2011) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α’).
4. Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Σικυωνίων που ψηφίστηκε µε την 330/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε µε την 8015/26-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2629/9-11-2011.
5. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισµού συγκεκριµένων δράσεων του δήµου σε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Αναθέτουµε, χωρίς αµοιβή, στο µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σικυωνίων κ. Παπαβασιλείου Νικόλαο του Βασιλείου, την εποπτεία και το συντονισµό δράσεων του ∆ήµου που αφορούν τον τοµέα αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, καθώς και των Αυτοτελών Τµηµάτων Προγραµµατισµού και ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, οι οποίες αναλύονται στον Ο.Ε.Υ. ∆ήµου και στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πλην των αρµοδιοτήτων Αθλητισµού και νέας Γενιάς.
Αναθέτουµε επίσης την υπογραφή επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ανωτέρω ∆ηµοτικού Συµβούλου τις αρµοδιότητες του ασκεί ο ∆ήµαρχος.
Με την παρούσα απόφαση ανακαλείται κάθε προηγούµενη απόφασή µας στο σύνολο ή κατά µέρη που αφορά.
Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία τοπική εφηµερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.-
Κιάτο 2 Ιανουαρίου 2013

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email