Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                          ΑΔΑ: 6ΘΝ7Ω1Θ-ΝΡΗ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 10805

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 292

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄138/16.06.2011).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/08.06.2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010).
 3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ΦΕΚ Β΄1398/25-4-2018.
 4. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Αναθέτουμε χωρίς αμοιβή στο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων κ. Μπουζιάνη ­- Τσαντίλα Βασιλική του Παναγιώτη την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου που αφορούν τον τομέα αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίες αναλύονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εξουσιοδοτούμε την ανωτέρω Δημοτική Σύμβουλο για την υπογραφή επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε καθώς και για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω τις αρμοδιότητες της ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τέλους της Δημοτικής Περιόδου και μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησης της στο σύνολο ή κατά μέρη που αφορά.

 Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κιάτο 12  Σεπτεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

 

 

ΔΕΙΓΜΑ  ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ- ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινοποίηση

 1. Οριζόμενη Εντεταλμένη Σύμβουλο
 2. Δ.Ε Φενεού
 3. Δ.Ε Στυμφαλίας
 4. Υπηρεσίες του Δήμου
 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
  Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email