Α.Δ.Σ.411-Διαμαρτυρία από μέρους του Δήμου μας, για την ολιγωρία του Υπουργείου και την μη επιχορήγη

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18/29-8-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 411

Περίληψη: Διαμαρτυρία από μέρους του Δήμου μας, για την ολιγωρία του Υπουργείου και την μη επιχορήγηση στο Δήμο μας, για την πληρωμή των Υπαλλήλων που μετατάχτηκαν από τον ΟΣΕ στον Δήμο μας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 29η του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 8.00΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 17038/24-8-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [25] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, 5. Θελερίτης Γεώργιος, 6. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 7. Καρακούσης Ευάγγελος, 8. Καραδήμας Βλάσιος, 9. Τσιάνος Ιωάννης, 10. Μπάτσος Αντώνιος 11. Ζάρκος Δημήτριος (Μέχρι το 24ο θέμα), 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων 13. Πανάγου Αθανάσιος (Μέχρι το 11ο Θέμα), 14. Σωτηρόπουλος Ιωάννης. (Μέχρι το 26ο θέμα), 15. Μπούκης Γεώργιος, 16. Σταματόπουλος Γεώργιος, 17. Χρυσικός Παύλος, 18. Παπαθανασίου Ελένη 19. Ζαχαριάς Χρήστος (Μέχρι το 23ο θέμα), 20. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 21. Λέγγας Σπυρίδων, 22. Σπανός Κων/νος, 23. Χατούπης Νικόλαος, 24. Μακρής Βασίλειος, (Μέχρι το 26ο Θέμα), 25. Παπαδημητρίου Σωτήριος
ΑΠΟΝΤΕΣ [2] 1. Γεωργούσης Δημήτριος, 2. Χωρέμης Αναστάσιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Πιστεύος Δημήτριος (Μποζικών) 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης) 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου),
12.Καραγκέλης Δημήτριος 13. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 14. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 15. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 16. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας),17. Ραφτόπουλος Κων/νος,
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 2. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 3. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 4. Τσεμεντζής Λερωνίδας (Ματίου),
5, Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού), 6. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 6. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπογής), 7. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων), 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού). 9. Δρούλιας Χρήστος (Στενού) \ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2.Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 3. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος)
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 13ο
Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Διαμαρτυρία από μέρους του Δήμου μας, για την ολιγωρία του Υπουργείου και την μη επιχορήγηση στο Δήμο μας, για την πληρωμή των Υπαλλήλων που μετατάχτηκαν από τον ΟΣΕ στον Δήμο μας.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, έθεσε υπ όψη του Δ.Σ. την Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Σικυωνίων που έχει ως εξής:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 25-8-2011
Αριθ. Πρωτ. 50

ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σικυωνίων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Σικυωνίων» που συνεδρίασε ΕΚΤΑΚΤΩΣ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ την 25-8-2011, λαβών υπόψη του, την ανάλγητη θέση του Υπουργείου για την μη καταβολή δεδουλευμένων στους μεταταχθέντες Υπαλλήλους στον Δήμο μας από τον ΟΣΕ, ως οφείλει βάσει των ΦΕΚ 250/Γ`/15-4-2011, 253/Γ/18-4-2011, 259/Γ/20-4-2011
Α π ο φ ά σ ι σ ε ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Καταδικάζει την ανάλγητη συμπεριφορά του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο με την πάγια τακτική του να εκχωρεί αρμοδιότητες στους ΟΤΑ, χωρίς την εκχώρηση ανάλογων πόρων, και με τον τρόπο αυτό να αφήνει ξεκρέμαστους τους μεταταχθέντες εργαζόμενους συναδέλφους μας, με την μη καταβολή των δεδουλευμένων.
2. ΚΑΛΕΙ το Δημοτικό Συμβούλιο να δει με ΑΚΡΩΣ κοινωνικά κριτήρια, το πρόβλημα που έχει προκύψει με την καταβολή των δεδουλευμένων των συναδέλφων μας Υπαλλήλων του Δήμου μας από τα ΕΣΟΔΑ του Δήμου.
3. Προτείνει τα εξής: Εφόσον το Υπουργείο δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τα ΦΕΚ 250/Γ`/15-4-2011, 253/Γ/18-4-2011, 259/Γ/20-4-2011 ο Δήμος να καταθέσει Αγωγή – Ασφαλιστικά μέτρα για την διεκδίκηση των ποσών αυτών.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Μαθιόπουλος Μιχάλης Μπόμπολας Ιωάννης

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου συνηγόρησε υπέρ της πρόταση και της ανακοίνωσης του Συλλόγου Εργαζομένων συγκεκριμένα να βρεθεί σύνομος τρόπος ώστε να πληρωθεί μέρος των αποδοχών που τους οφείλονται από το Δήμο.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Να πληρωθεί ένα μέρος των αποδοχών που τους οφείλουν εφόσον το Υπουργείο δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τα ΦΕΚ 250/Γ`/15-4-2011, 253/Γ/18-4-2011, 259/Γ/20-4-2011 .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 411/11
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 30-8-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email