Α.Δ.Σ. 554/11Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Τσήρου επί της οδο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 27/11-11-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 554

Περίληψη: Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Τσήρου επί της οδού Περιάνδρου 49 στο Κιάτο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 6.30΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 23016/07-11-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [ 24] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη, Γραμματέας [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος] και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Τσιάνος Ιωάννης, 8. Μπάτσος Αντώνιος 9. Ζάρκος Δημήτριος 10. Πανάγου Αθανάσιος, 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 12. Μπούκης Γεώργιος, 13. Σταματόπουλος Γεώργιος, 14. Χρυσικός Παύλος, 15. Παπαθανασίου Ελένη, 16. Καραδήμας Βλάσιος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος], 17. Kουτρέτσης Σπυρίδων [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 24ου θέματος], 19. Ζαχαριάς Χρήστος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος], 20. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 21. Σπανός Κων/νος, 22. Χατούπης Νικόλαος, 23. Μακρής Βασίλειος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος], 24. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [ 3 ] 1. Θελερίτης Γεώργιος, 2. Γεωργούσης Δημήτριος, 3. Λέγγας Σπυρίδων,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμινιού), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 5. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 8. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 9. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 10. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),13. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 14. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 15. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού), 16. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 17. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου),
18. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 2. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανιάς), 3. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 4. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου),
5. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς), 6. Φιάκας Παναγιώτης (Γκούρας)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 6. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανόραμα)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Δρίμας Ιωάννης Δροσοπογής),
3. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων),4 .Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας), 5. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 40ο

Στο 40ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Τσήρου επί της οδού Περιάνδρου 49 στο Κιάτο, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 10-10-11 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από ιδιοκτησία»
ΣΧΕΤ.: α) η υπ’ αριθμ. 19602/2011 αίτηση του κ. Ιωάννη Τσήρου
β) Άρθρο 34 § 3 εδαφ. β του Κ.Ο.Κ.
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό και σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Τσήρου βρίσκεται στην οδό Περιάνδρου αρ. 49, στο Κιάτο. Η αίτηση αφορά στην τοποθέτηση απαγορευτικών σημάτων στάσης και στάθμευσης οχημάτων, δηλαδή παραχώρηση χώρου στάθμευσης (1 θέσης), μπροστά από την παραπάνω ιδιοκτησία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στον υπόγειο χώρο.
Σχετικά με την παρούσα αίτηση η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται θετικά τη χορήγηση άδειας Parking στον παραπάνω αιτούντα.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που αλλάξουν οι όροι (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ.) που δίδεται η παρούσα παραχώρηση, ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να την ανακαλέσει.
Κατόπιν τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να λάβει απόφαση επί του θέματος.
Συνημμένο: 1) Μία (1) φωτογραφία
2) Κάτοψη υπογείου (από την οικοδομική άδεια)
O Συντάξας
Τιμολέων Χασιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3 Ο προιστάμενος Τ.Υ.
Βασίλειος Παπαβασιλείου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας , και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Παραχωρεί χώρο στάθμευσης, (μία θέση) επί της οδού Περιάνδρου αρ. 49, μπροστά από την ιδιοκτησία του κ. Τσήρου Ιωάννη, όπου υπάρχει διαμορφωμένο Parking, ώστε να μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται με τα οχήματά του.
Η δαπάνη σήματος «είσοδος Parking» θα επιβαρύνει τoν ίδιo.
Σε περίπτωση που αλλάξουν οι όροι (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ.) που δίδεται η παρούσα παραχώρηση, ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να την ανακαλέσει.
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 554/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 14-11-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email