Α.Δ.Σ. 553/11Λήψη απόφασης επί της αριθ. 18138/7-9-2011 αιτήσεως της κ. Γκανά Αλεξάνδρας περί τοποθέ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 27/11-11-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 553

Περίληψη: Λήψη απόφασης επί της αριθ. 18138/7-9-2011 αιτήσεως της κ. Γκανά Αλεξάνδρας περί τοποθέτησης απαγορευτικών εμποδίων έμπροσθεν του καταστήματός της (φροντιστήριο) στην οδό Αριστοτέλους 37 στο Κιάτο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 6.30΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 23016/07-11-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [ 24] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη, Γραμματέας [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος] και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Τσιάνος Ιωάννης, 8. Μπάτσος Αντώνιος 9. Ζάρκος Δημήτριος 10. Πανάγου Αθανάσιος, 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 12. Μπούκης Γεώργιος, 13. Σταματόπουλος Γεώργιος, 14. Χρυσικός Παύλος, 15. Παπαθανασίου Ελένη, 16. Καραδήμας Βλάσιος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος], 17. Kουτρέτσης Σπυρίδων [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 24ου θέματος], 19. Ζαχαριάς Χρήστος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος], 20. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 21. Σπανός Κων/νος, 22. Χατούπης Νικόλαος, 23. Μακρής Βασίλειος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος], 24. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [ 3 ] 1. Θελερίτης Γεώργιος, 2. Γεωργούσης Δημήτριος, 3. Λέγγας Σπυρίδων,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμινιού), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 5. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 8. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 9. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 10. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),13. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 14. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 15. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού), 16. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 17. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου),
18. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 2. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανιάς), 3. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 4. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου),
5. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς), 6. Φιάκας Παναγιώτης (Γκούρας)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 6. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανόραμα)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Δρίμας Ιωάννης Δροσοπογής),
3. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων),4 .Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας), 5. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 39ο

Στο 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης επί της αριθ. 18138/7-9-2011 αιτήσεως της κ. Γκανά Αλεξάνδρας περί τοποθέτησης απαγορευτικών εμποδίων έμπροσθεν του καταστήματός της (φροντιστήριο) στην οδό Αριστοτέλους 37 στο Κιάτο, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 10-10-11 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για τοποθέτηση απαγορευτικών εμποδίων»
ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ. 18138/7-9-2011 αίτηση της κας Αλεξάνδρας Γκανά
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό και σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η αίτηση αφορά στην τοποθέτηση απαγορευτικών εμποδίων τύπου «Π» ή κιγκλιδωμάτων κατά μήκος του πεζοδρομίου έμπροσθεν του φροντιστηρίου της κας Αλεξάνδρας Γκανά επί της οδού Αριστοτέλους 37, στο Κιάτο.
Με αφορμή την παρούσα αίτηση, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται τη μη χορήγηση αδειών για τοποθέτηση μεταλλικών στύλων επί των πεζοδρομίων εντός της πόλης του Κιάτου, για τους παρακάτω λόγους :
α) Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κτιριοδομικού Κανονισμού: τα πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.
β) Καταγγελίες πολιτών κατοίκων σε περιοχές που ήδη έχουν τοποθετηθεί κολωνάκια «Π», οι οποίοι ζητούν την καθαίρεσή τους, καθώς δημιουργούν προβλήματα και ατυχήματα.
γ) Άσχημο αισθητικό αποτέλεσμα, αφού δεν χρησιμοποιείται ενιαίος τύπος μεταλλικού στύλου.
δ) Δυσκολία οδηγών και επιβατών στην είσοδο – έξοδο από τα οχήματα που επιβαίνουν.
ε) Επικείμενη εκπόνηση μελέτης επισκευής και ανάπλασης πεζοδρομίων της πόλης συλλογικά.

Ο συντάξας
Τιμολέων Χασιώτης
Πολ. Μηχ. ΠΕ3 Ο προϊστάμενος Τ.Υ.
Βασίλειος Παπαβασιλείου
Πολ. Μηχ. ΠΕ3
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας , και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν εγκρίνει την τοποθέτηση απαγορευτικών εμποδίων κατά μήκος του πεζοδρομίου στην οδό Αριστοτέλους 37 μπροστά από το κατάστημα (φροντιστήριο) της κας Γκανά Αλεξάνδρας για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 553/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 14-11-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email