Α.Δ.Σ. 483/11Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Λεονάρδου Παναγιώτη, σχετικά με την μετα

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 24/10-10-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 483

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Λεονάρδου Παναγιώτη, σχετικά με την μεταφορά περιπτέρου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 8.00΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 20699/06-10-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [ 22] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος] 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη, Γραμματέας [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος] και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 17ου θέματος]5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Τσιάνος Ιωάννης, 8. Μπάτσος Αντώνιος 9. Ζάρκος Δημήτριος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 179ου θέματος]10. Πανάγου Αθανάσιος, 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 12. Μπούκης Γεώργιος, 13. Σταματόπουλος Γεώργιος, 14. Χρυσικός Παύλος, 15. Παπαθανασίου Ελένη, 16.Θελερίτης Γεώργιος, 17. Καραδήμας Βλάσιος, 18. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 19. Ζαχαριάς Χρήστος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος] 20. Σπανός Κων/νος, 21. Χατούπης Νικόλαος, 22. Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [ 5 ] 1.Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 2. Γεωργούσης Δημήτριος, 3. Λέγγας Σπυρίδων, 4. Χωρέμης Αναστάσιος, 5. Παπαδημητρίου Σωτήριος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού),
2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 5. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 8. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 9. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 10. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 11. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 12. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),13. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 14. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 15. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 16. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας),17. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού), 18. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 19. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1.Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 3. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 4. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου),
5. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς),
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπογής), 2. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων), 3.Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας), 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Κασμάς Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος,
ΘΕΜΑ 9ο

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Λεονάρδου Παναγιώτη, σχετικά με την μεταφορά περιπτέρου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από αριθ. 20842/10-10-2011 αίτηση του κ. Λεονάρδου Παναγιώτη που έχει ως εξής:
Προς το Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σας παρακαλώ να εγκρίνετε την μεταφορά του περιπτέρου που κατέχω στο επί της οδού Περιάνδρου 11 Κιάτο. Στη χειρεύσα θέση του περιπτέρου που κατείχε η αποθανούσα Χασούρα Αικατερίνη που ευρίσκεται στο πεζόδρομο Πλατεία Πλουμιστού Κιάτο και την εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου από 06-10-2011 που έχει ως εξής:
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Θέμα: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ»
Έχοντας υπόψη:
Α) Το άρθρο 9 του Ν. 1043 / 1980 (ΦΕΚ 87 / τ. α’ / 16-04-1980) που μεταξύ άλλων αναγράφεται «Το άρθρο 20 του Ν. 1044/1971 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η μετατόπισις περιπτέρου γίνεται, είτε δια λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος δια εκτελέσεως Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, δι’ ητιολογημένης αποφάσεως των κατά το άρθρον 18 αρμοδίων οργάνων. Η τοιαύτη μετατόπισις γίνεται εγγύς της παλαιάς θέσεως λαμβανομένης υπ’ όψιν και της αποδοτικότητας της νέας τοιαύτης, ως και των γειτνιαζόντων περιπτέρων».
Β) Το άρθρο 6 του Ν. 3648 / 2008 (ΦΕΚ 38 / τ. α’ / 29-02-2008) που μεταξύ άλλων αναγράφεται ότι: 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 1043/1980, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν».
Γ) Το άρθρο 10 του Ν. 1416 / 1984 (ΦΕΚ 18 / τ. α’ / 21-02-1984) που μεταξύ άλλων αναγράφεται ότι: «Το κατά άρθρο 13 δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου ασκείται με άδεια που χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη ύστερα από εισηγήσεις του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης των αναπήρων και θυμάτων πολέμου».
Δ) Την με αρ. πρωτ. 6518/09 / 20-01-2010 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ. 9192 / 1993 άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου που είχε χορηγηθεί στη κα ΔΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, θύμα πολέμου λόγω θανάτου και επειδή δεν άφησε κληρονόμους για τη μεταβίβαση της άδειας.
Ε) Το γεγονός ότι η θέση που υπήρχε το περίπτερο της κας ΔΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο στην ευθεία της οικοδομικής γραμμής της δυτικής πλευράς της οδού Σικυώνος είναι για αρκετούς μήνες κενή, χωρίς κουβούκλιο περιπτέρου.
Σας γνωρίζουμε ότι ο κος ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου, ανάπηρος ειρηνικής περιόδου, κάτοικος Κιάτου Σοφοκλέους 8, υπέβαλε στην υπηρεσία μας αίτηση – φωτοαντίγραφο της οποίας σας διαβιβάζουμε – με την οποία μας ζητά τη μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Περιάνδρου 11 στο Κιάτο, του λόγω μη αποδοτικότητας, σε νέα θέση και συγκεκριμένα στο νότιο τμήμα της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου μεταξύ του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος και 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, στην χηρεύουσα θέση του αναπηρικού περιπτέρου της κας ΔΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ η οποία δεν καταργείται αλλά ενδέχεται να αντικατασταθεί με νέα, σύμφωνα με το πρόγραμμα επαναπροσδιορισμού των θέσεων περιπτέρων που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δήμο μας και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη του παρόντος, σχετικά με τη μετατόπιση του εν λόγω περιπτέρου, υπενθυμίζοντας σας τα αναφερόμενα στο (Β) σχετικό.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δήμαρχος
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ Και με ειδική εντολή
Ο Προϊστάμενος των Υπηρεσιών
Ασημακόπουλος Θεόδωρος
ΠΕ1 Διοικητικού, Βαθμού Α’

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ του αιτήματος του κ. Λεονάρδου Παναγιώτη του Δημητρίου σχετικά με τη μεταφορά του περιπτέρου μέχρι να επαναπροσδιοριστούν οι νέες θέσεις περιπτέρων.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 483/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 11-10-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email