Α.Δ.Σ. 444/2011 Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Επιστολής

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21/28-9-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 444

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 8.00΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 19682/23-9-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [ 22] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, 4. Θελερίτης Γεώργιος, 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Τσιάνος Ιωάννης, 8. Μπάτσος Αντώνιος 9. Ζάρκος Δημήτριος 10. Kουτρέτσης Σπυρίδων 11. Πανάγου Αθανάσιος, 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης. 13. Μπούκης Γεώργιος, 14. Σταματόπουλος Γεώργιος, 15. Χρυσικός Παύλος, 16. Παπαθανασίου Ελένη 17. Ζαχαριάς Χρήστος [απεχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων 6,7,8] 18. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 19. Λέγγας Σπυρίδων, 20. Χωρέμης Αναστάσιος 21. Χατούπης Νικόλαος, 22. Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [ 5 ] 1. Καραδήμας Βλάσιος, 2. Καππαή- Καλπαξή Ελένη, Γραμματέας
3. Γεωργούσης Δημήτριος, 4. Σπανός Κων/νος, 5. Παπαδημητρίου Σωτήριος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 5. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 6. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 7. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 8. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης) 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 12. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 13. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 14. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 15. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας). 16. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 17. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 2. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 3. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 4. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 5. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού), 6. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 3 Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπογής),. 4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου). 5. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 6. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 7. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων), 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)..
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2.Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 3. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 4. Δρούλιας Χρήστος (Στενού)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΟΥΔΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου έγγραφη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 19/09/2011
Αριθμ. Πρωτ: 18958
Γραφείο Προγραμματισμού
Πληροφορίες: Α. Χήτα Προς :
κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π. 7800/20.07.2011 επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Την 20η/07/2011, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» εξέδωσε Επιστολή Ενημέρωσης για τους Δικαιούχους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013», στα πλαίσια των μέτρων 313,321,322,323 του Π.Α.Α.
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη στα εν λόγω μέτρα θα χρηματοδοτηθούν κατά μέσο όρο κατά 27,03% από Εθνικούς πόρους και κατά 72,97% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Ο Δήμος Σικυωνίων, στα πλαίσια του Μέτρου 321 με τίτλο Βασικές Υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό και συγκεκριμένα στην Δράση «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας όπως : μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:
Τίτλος Πρότασης: «Αγροτική Οδοποιΐα (Τμήμα Γ’) από Παναγιά προς Ε.Ο. Μεσινό – Αρχαία Φενεό» – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός 2011, Δημοτικής Ενότητας Φενεού Δήμου Σικυωνίων»
Προϋπολογισμός: 615.000,00 €
Κατηγορία Πράξης Μέτρου 321 : «Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει την 31η/10/2011.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να υποβάλει ο Δήμος πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα είναι οι εξής:
i. η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ότι συμφωνεί για την υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο εν λόγω Πρόγραμμα
ii. ο ορισμός υπευθύνου του έργου.
Η υπάλληλος του Γραφείου Προγραμματισμού.
Αμαλία Χήτα
ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ως τα απομαγνητοφωνημένα και ηχογραφημένα πρακτικά

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
[Μειοψηφούντος του κ. Χωρέμη]
Ε γ κ ρ ί ν ε ι την υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στα πλαίσια του Μέτρου 321 με τίτλο: Βασικές Υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό και συγκεκριμένα στην Δράση «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας όπως : μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: Αγροτική Οδοποιΐα (Τμήμα Γ’) από Παναγιά προς Ε.Ο. Μεσινό – Αρχαία Φενεό» – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός 2011, Δημοτικής Ενότητας Φενεού Δήμου Σικυωνίων»

Προϋπολογισμός: 615.000,00 €
Κατηγορία Πράξης Μέτρου 321 : «Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

2. Ορίζει υπεύθυνο του έργου την Υπάλληλο του Δήμου Χήτα Αμαλία ΔΕ 38

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 444/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 29-9-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email