Α.Δ.Σ. 442/2011 Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης πράξης του

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21/28-9-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 442

Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης πράξης του Δήμου από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 2007-2013 του Υ.Π.Ε.Κ.Α..

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 8.00΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 19682/23-9-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [ 22] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, 4. Θελερίτης Γεώργιος, 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Τσιάνος Ιωάννης, 8. Μπάτσος Αντώνιος 9. Ζάρκος Δημήτριος 10. Kουτρέτσης Σπυρίδων 11. Πανάγου Αθανάσιος, 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης. 13. Μπούκης Γεώργιος, 14. Σταματόπουλος Γεώργιος, 15. Χρυσικός Παύλος, 16. Παπαθανασίου Ελένη 17. Ζαχαριάς Χρήστος [απεχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων 6,7,8] 18. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 19. Λέγγας Σπυρίδων, 20. Χωρέμης Αναστάσιος 21. Χατούπης Νικόλαος, 22. Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [ 5 ] 1. Καραδήμας Βλάσιος, 2. Καππαή- Καλπαξή Ελένη, Γραμματέας
3. Γεωργούσης Δημήτριος, 4. Σπανός Κων/νος, 5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 5. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 6. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 7. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 8. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης) 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 12. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 13. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 14. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 15. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας). 16. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 17. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 2. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 3. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 4. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 5. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού), 6. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 3 Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπογής),. 4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου). 5. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 6. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 7. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων), 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)..
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2.Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 3. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 4. Δρούλιας Χρήστος (Στενού)
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης -αίτησης χρηματοδότησης πράξης του Δήμου από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 2007-2013 του Υ.Π.Ε.Κ.Α..
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου έγγραφη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 21/09/2010

Τμήμα: Τεχνική Υπηρεσία
Πληροφορίες: Π. Μακαβέλου Προς :
κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψης απόφασης για υποβολή πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης πράξης του Δήμου από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
ΣΧΕΤ.: Το Α.Π. 117880/2120/10-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα “Επιστολή ενημέρωσης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 226 – ΔΡΑΣΗ 1”
Την 10/05/2011, η Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξέδωσε Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 226 – ΔΡΑΣΗ 1 (σχετικό έγγραφο).
Στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα στους δυνητικούς φορείς να υποβάλουν προτάσεις για την υλοποίηση έργων που αφορούν σε: «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές».
Ο Δήμος Σικυωνίων δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:
Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ. Διμηνιού»
Προϋπολογισμού: € 178.306,95
Αντικείμενο Πρότασης: Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από δύο υποέργα:
1. Υποέργο 1: “:Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ. Διμηνιού»” (Προϋπολογισμού: € 73.431,00).
2. Υποέργο 2: “Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ. Διμηνιού» (Προμήθεια συστήματος διαχείρισης – παρακολούθησης – ασφάλειας οχημάτων και προμήθεια πομποδεκτών οχημάτων – σταθμού βάσεως και αναμεταδοτών)” (Προϋπολογισμού: € 104.875,95).
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει την Παρασκευή 30/09/2011.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ο Δήμος πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ότι συμφωνεί για την υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο εν λόγω Πρόγραμμα, καθώς επίσης και ο ορισμός υπευθύνου του έργου .
Η υπάλληλος της Τ.Υ.
Πηνελόπη Μακαβέλου
Χημικός Μηχανικός ΠΕ7 Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος
Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ως τα απομαγνητοφωνημένα και ηχογραφημένα πρακτικά

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα, «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 226 – ΔΡΑΣΗ 1: για την χρηματοδότηση του έργου; «Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ. Διμηνιού» Προϋπολογισμού: € 178.306,95»
Αντικείμενο Πρότασης: Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από δύο υποέργα:
Υποέργο 1: “:Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ. Διμηνιού»” (Προϋπολογισμού: € 73.431,00).
Υποέργο 2: “Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ. Διμηνιού» (Προμήθεια συστήματος διαχείρισης – παρακολούθησης – ασφάλειας οχημάτων και προμήθεια πομποδεκτών οχημάτων – σταθμού βάσεως και αναμεταδοτών)” (Προϋπολογισμού: € 104.875,95).

Ορίζει υπεύθυνη του έργου την Υπάλληλο του Δήμου κ. Μακαβέλου Πηνελόπη ΠΕ 7.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 442/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 29-9-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email